Магистър след бакалавър

ХОРОВО ДИРИЖИРАНЕ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- да дирижират хорови, кантатно-ораториални, ансамблови и камерни творби, хорове в опери, оперети и мюзикли; музика към кино- и телевизионни филми; радио- и телевизионни постановки; драматични, куклени и други спектакли; хореографски постановки и танци;

- да обучават специалисти в областта на хоровото изкуство;

- да ръководят организационно и методически хорови колективи;

- да провеждат научни изследвания работа в областта на диригентското изкуство

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Във филхармонии, оперни и оперетни, куклени и други театри; професионални и непрофесионални състави, колективи и ансамбли; музикално-образователни институции; културни домове и читалища; звукозаписни филмови и радио- и телевизионни студиа, редакци и - на длъжностите: хоров диригент, художествен ръководител, преподавател, редактор, специалист, методист.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

- 2 години за завършилите бакалавърска степен в НМА, редовно обучение
- 3 години за завършилите бакалавърска степен по музика в други учебни заведения, редовно обучение

Начин на дипломиране:

Дипломен концерт и защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Необходими 60 кредита за всяка година.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително 2 кредита на година за ярки изяви в областта на музикалното изкуство и наука.

Задължителни дисциплини

Дирижиране хор от клавир, дирижиране на учебен хор, дирижиране оркестър от клавир, дирижиране на оркестър, солфеж, хармония, история на музиката, музикален фолклор, пиано, инструментознание, курсов хор, хорознание, вокална подготовка и хорови трудности, чужд език, полифония, симфонична оркестрация, четене на партитури, музикален анализ, музикална естетика, стара българска музика, история на българската музика, методика на обучението по хорово дирижиране,стилознание и диригентска интерпретация;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Педагогика, философия, музикална психология, педагогическа психология, духова оркестрация, композиция, орган, хоров репертоар и литература, критичен анализ на концертно изпълнение, музикална акустика, музикален мениджмънт, църковна музика, методика на обучението по пиано, история на джаза, импровизация, пиано ІІ, оперна драматургия, етика, музикална философия;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Интелектуална собственост и авторски право, увод в специализирания музикален софтуер, чужд език І и ІІ, спорт, история на изкуството.