Бакалавър

ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- да концертират като солисти, ансамблови изпълнители, солисти във фолклорни ансамбли, оркестри и фолклорно-певчески състави;

- да обучават кадри по специалността фолклорно пеене и камерни ансамбли в ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на фолклорно-вокалното изкуство;

- да ръководят различни фолклорни и фолклорно-певчески самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение

Начин на дипломиране: държавен изпит – концертни програми по специален предмет и по камерни ансамбли

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен ``бакалавър`` са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение).

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за ярки и престижни художественотворчески изяви, участия в международни фестивали, награди от национални и международни конкурси.

Задължителни дисциплини

Специален предмет – фолклорно пеене, камерни ансамбли, задължително пиано, фолклорен хор, фонология, солфеж, хармония, история на музиката, музикален фолклор, история на инструмента, полифония, вокална методика, педагогическа практика, история на българската музика, музикален анализ;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Фолклорен хор, дирижиране фолклорен хор, дирижиране фолклорен оркестър, импровизация, ансамблова практика, композиция, инструментознание, четене на партитури, оркестрация фолклорен оркестър, философия, ритмика, управление на муз.изкуства, история на изкуството, музикална естетика. Курсов хор.

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език, спорт.