Магистър

МУЗИКОТЕРАПИЯ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- да извършват терапевтични дейности;

- да участват в музико-лечебни и изследователски практики.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

- да работят в специализирани екипи под ръководството на медик-терапевт.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА. Могат да кандидатстват завършили бакалавърска степен със среден успех от семестриалните изпити Добър 4.00 и среден успех от държавните изпити Мн. добър 4.50.

Срок на обучение:

2 учебни години, редовно обучение

Начин на дипломиране:

Защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен ``магистър`` са необходими 120 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение).

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително 2 кредита на година за ярки изяви в областта на музикалното изкуство и наука.

Задължителни дисциплини

Психология, психофизиология и психопатология, анатомия и физиология на сетивността, арт-терапия, музикотерапия, езикът на музиката, възприятие и въздействие на музиката, психология на музиката, музикална литература в музикално-терапевтичните практики, етични и законови основания в музикалната терапия, практика;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Пиано/музикален инструмент/пеене, музикална естетика, история на изкуството, музикален мениджмънт;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език, спорт.