Магистър

МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНА РЕЖИСУРА

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- професионална квалификация „режисьор”;

- режисьори в музикални или драматични театри;

- да поставят опери, оперети или мюзикъли;

- да преподават специалността в музикални учебни заведения;

- да преподават специалността във висши училища;

- експерти в системата на образованието, науката и изкуствата;

- да се реализират на свободна практика.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Музикално-сценично изкуство”
- 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври с други специалности

Начин на дипломиране:

Постановка на спектакъл (или фрагменти) на опера, оперета или мюзикъл в Учебния музикален театър или на друга сцена и защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително по 2 кредита на година за ярки и престижни художественотворчески изяви.

Задължителни дисциплини

Музикално-сценична режисура, действен анализ на партитура, работа в екип – диригент, работа в екип – сценограф, концепция (замисъл – реализация), учебен музикален театър;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Фехтовка, грим, история на изкуството, четене на партитури, музикална естетика. Компютърна обработка на звук и видео.

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Италиански език, немски език, английски език, френски език, руски език, подход и реализация на изследователски проекти, вокална методика, ОФП и джаз танци.