Магистър след бакалавър

КОМПОЗИЦИЯ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- да създават авторски музикални творби, музика към кино- и телевизионни филми, радио- и телевизионни постановки, към драматични и куклени спектакли, хореографски постановки и танци; да оркестрират, аранжират и обработват авторски и фолклорни творби;

- да обучават кадри по композиция и музикалнотеоретични дисциплини ;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на музикалното творчество;

- да ръководят организационно и методически художественотворчески музикални колективи, организации, институти и др.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Във филхармонии, оперни, оперетни, драматични, куклени и други театри; в средствата за масова информация и културните институти; в професионални състави и ансамбли; в музикалнообразователни институции, културни домове, филмови и телевизионни студии; в редакции, съвети за култура и др. - на длъжностите: композитор, художествен ръководител, преподавател, редактор, методист.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

- 2 години за завършилите бакалавърска степен в ТКДФ при НМА, редовно обучение
- 3 години за завършилите бакалавърска степен по музика, редовно обучение

Начин на дипломиране:

Държавен изпит и защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Необходими 60 кредита за всяка година.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително 2 кредита на година за ярки изяви в областта на музикалното изкуство и наука.

Задължителни дисциплини

Композиция, солфеж, хармония, история на музиката, музикален фолклор, пиано, увод в специализирания музикален софтуер, чужд език, инструментознание, полифония, симфонична оркестрация, четене на партитури, музикален анализ, музикална естетика, история на българската музика, духова оркестрация;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Педагогика, философия, дирижиране на хор от клавир, курсов хор, хорознание, музикална психология, дирижиране на оркестър от клавир, педагогическа психология, орган, музикална акустика, музикален мениджмънт, стара българска музика, църковна музика, методика на обучението по пиано, история на джаза, импровизация, пиано ІІ, оперна драматургия, хоров репертоар и литература, етика, музикална философия;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Интелектуална собственост и авторско право, чужд език І и ІІ, спорт, история на изкуството.