Магистър

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- професионална квалификация „оперен певец”;

- артист-солист в оперен и оперетен театър;

- артист-солист в музикален институт;

- концертиращ артист-солист;

- артист в различни певчески формации.

- вокален педагог в различни учебни заведения, школи и студии;

- преподавател по класическо пеене във висши училища.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Класическо пеене”
- 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври, завършили други специалности

Начин на дипломиране:

Държавен изпит – самостоятелен концерт или централна партия в музикално-сценичен спектакъл и защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително по 2 кредита на година за ярки и престижни художественотворчески изяви.

Задължителни дисциплини

Класическо пеене, актьорско майсторство, оперно пеене с диригент, камерно пеене, вокална методика, учебен музикален театър. история на изкуството, работа с корепетитор, музикална естетика.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

История на изкуството, работа с корепетитор, музикална естетика, фехтовка, грим, подход и реализация на изследователски проекти, български език, италиански език. Компютърна обработка на звук и видео. Курсов хор.

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Немски език, английски език, френски език, руски език, ОФП и джаз танци.