Бакалавър

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- професионална квалификация „оперен певец”;

- артист-солист в оперен и оперетен театър;

- артист-солист в музикален институт;

- концертиращ артист-солист;

- артист в различни певчески формации.

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение

Начин на дипломиране: държавен изпит – дипломен концерт и участие в оперен спектакъл (или фрагменти)

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година).

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за ярки и престижни художественотворчески изяви.

Задължителни дисциплини

Класическо пеене, актьорско майсторство, оперно пеене с диригент, камерно пеене, задължително пиано, пластика, ритмика, сценична реч, учебен музикален театър, елементарна теория на музиката, солфеж, хармония, полифония, история на музиката, оперна драматургия, история на българската музика, увод в музикално-сценичното изкуство, вокална методика, музикален анализ, музикална естетика, фонология;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Фехтовка, индивидуална корепетиция, грим, сценичен бой, исторически танци, стилознание, инструментознание, музикален фолклор, италиански език, немски език, руски език. Компютърна обработка на звук и видео. Курсов хор.

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Английски език, френски език, ОФП и джаз танци.