Магистър

КАМЕРНА МУЗИКА

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- да концертират като камерни изпълнители, солисти, акомпанятори, солист-оркестранти в различни оркестрови формации;

- да обучават кадри по специалността камерна музика и вид инструмент във висши учебни заведения, ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност инструментално изкуство – вид инструмент
- 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен с друга специалност

Начин на дипломиране:

Държавен изпит и защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година.

Задължителни дисциплини

Камерна музика, специален предмет – вид инструмент, клавирен съпровод (за пианисти), симфоничен оркестър (за всички останали), методика на камерната музика, педагогика;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

История на инструмента, методика на обучението по инструмент, педагогическа практика, история на изкуството, инструментознание, музикална психология, философия на музиката, музикален мениджмънт, музикална естетика, композиция, импровизация, исторически танци, музикален анализ, духова оркестрация, оркестрови трудности, учебен хор, хорознание, история на българската музика, подход и реализация на изследователски проект;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език, философия, спорт.