Магистър

ИНСТРУМЕНТАЛНА ПЕДАГОГИКА – ПИАНО

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- да обучават кадри по специалността пиано и камерна музика във висши учебни заведения, ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

2 учебни години, редовно обучение

Начин на дипломиране:

Държавен изпит и защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година.

Задължителни дисциплини

Методика на клавирното обучение, педагогическа практика, пиано, камерна музика, педагогика;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

История на инструмента, история на изкуството, инструментознание, музикална психология, педагогическа психология, философия на музиката, музикален мениджмънт, музикална естетика, композиция, исторически танци, орган, чембало, музикална терапия, учебен хор, хорознание, история на българската музика, подход и реализация на изследователски проекти;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език, философия, спорт.