Магистър след бакалавър

ЗВУКОРЕЖИСУРА И ЗВУКОВ ДИЗАЙН ЗА ИГРИ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

Обучението в програмата се осъществява съвместно с Юбисофт София

Лектори от Юбисофт София: Елица Александрова и Ивайло Кастеллиев

Цел на обучението

Студентите трябва да развият музикално-теоретична и техническа компетентност в областта на звукорежисурата и звуковия дизайн за игри, да се подготвят за работа със звуков софтуер и специализирани програми за реализация на звуков дизайн за игри, както и софтуерни продукти за интегриране на видео и звук за игри. Предвид най-новите тенденции в звуковия дизайн за игри, базирането на обучението в класическа музикална среда подпомага учебния процес и усвояването на музикално-технологични знания и умения за работа със звук.

Учебният процес се осъществява в специализирана и оборудвана за тази цел среда. Практическите и лекционните задачи са добре балансирани. Регулярно се организират семинарни занятия и лекции от външни специалисти.

Динамичното развитие на гейм индустрията увеличава търсенето на квалифицирани кадри, особено в областта на работата със звука. Звуковите дизайнери могат да развият уменията си в различни насоки – създаване на музика за игри, звуков дизайн на ефекти, смесване и мастеринг, имплементиране на звука в играта.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

- 1 година за завършилите бакалавърска степен по звукорежисура, редовно обучение.
- 2 години за завършилите бакалавърска степен по друга специалност, редовно обучение

Начин на дипломиране:

Практически проект и защита на магистърска теза.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Необходими 60 кредита за всяка година.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително 2 кредита на година за самостоятелни и престижни професионални изяви.

Едногодишно обучение

Задължителни дисциплини

Звукорежисура, Звуков дизайн за игри, Аудио постпродукция, Работа по магистърска теза;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Звукозаписна продукция, Телевизионна продукция, Композиция, Основи на програмирането, Медийна композиция;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

История на изкуството, Чужд език І и ІІ, Спорт.

Двугодишно обучение

Задължителни дисциплини

Звукорежисура, Аудио постпродукция, Звукозаписна практика, Звукотехника, MIDI и звуков синтез, Солфеж, Хармония Инструментознание, Оркестрация;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Основи на програмирането, Композиция, Медийна композиция, Музикална акустика, Пиано, Психоакустика, Озвучаване и озвучителни системи,;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език І и ІІ, Спорт.