Магистър

АКОРДЕОН

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- да концертират като солисти, камерни изпълнители, акомпанятори, членове на различни оркестрови формации;

- да обучават кадри по специалността акордеон и камерна музика във висши учебни заведения, ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност акордеон
- 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен с друга специалност

Начин на дипломиране:

Държавен изпит и защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година.

Задължителни дисциплини

Специален предмет – акордеон, камерна музика, съпровод, методика на клавирното обучение, педагогическа практика, педагогика, история на изкуството;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

История на инструмента, инструментознание, музикална психология, методика на камерната музика, философия на музиката, музикален мениджмънт, музикална естетика, композиция, импровизация, исторически танци, орган, чембало, учебен хор, хорознание, история на българската музика, подход и реализация на изследователски проект;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език, философия, спорт.