НМА

ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
Система на висшето образование в България

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИЗСКВАНИЯ

КЪМ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГРАЖДАНИ, КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

В НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

Системата на висшето образование организира обучение след завършено средно образование и се състои от следните степени:

• ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” – с минимален срок на подготовка по учебен план 4 години

• ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР” – с минимален срок за подготовка 5 години след средно образование или не по-малко от една година след степента “БАКАЛАВЪР”.

• ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”– с минимален срок на подготовка 3 години след придобита степен “МАГИСТЪР”.

       Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата, и придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен.

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват:

 • в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
 • съгласно актове на Министерския съвет на Република България;
 • срещу заплащане на обучението. 

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват за обучение:

 • в бакалавърски и магистърски програми за пълен срок на обучение;
 • обучение по български език една академична година (езикова и специализирана подготовка);
 • следдипломни специализации (от 1 семестър  до 4 семестъра);
 • докторантура  (PhD).

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • за бакалавърски програми – кандидатите трябва да имат завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
 • за магистърски програми – кандидатите трябва да имат завършено висше образование (минимум степен бакалавър със среден успех минимум „добър” за платено обучение);
 • за специализации – завършено висше образование;
 • за докторантура – висше образование (магистър).

За бакалавърски и магистърски програми кандидатите трябва да владеят български език или да преминат обучение по български език (езикова и специализирана подготовка) една учебна година.

Кандидатите по междуправителствени спогодби подават документи в Министерството на образованието, младежта и науката чрез компетентните институции в страна, от която кандидатстват. Кандидат-студентите се приемат при условията и по реда, определен в междуправителствените спогодби, след съгласуване с НМА.

Кандидатите от българска народност, желаещи да се обучават съгласно актове на Министерския съвет на Република България, подават документи в Министерството на образованието, младежта и науката на Република България. Приемат се при условията и по реда, определени в съответния акт на МС и след успешно полагане на специализираните изпити в НМА.

Кандидатите за обучение срещу заплащане подават документите си в НМА. След одобряване на кандидатурата Академията изпраща документите за съгласуване в Министерството на образованието, младежта и науката. МОМН издава Удостоверение за получаване на виза за обучение.

Кандидатите с двойно гражданство, едно от които българско, подават документите си в НМА.

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани, ако:

1.      имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

2.      имат статут на бежанци;

3.      са от българска народност, удостоверена по реда на ПМС № 103 от 1993 г. Или ПМС №228 за осъществяване на образователната дейност сред българите в чужбина;

4.     са граждани на държава-членка на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

Кандидатите за обучение при условията и по реда за приемане на българските граждани, вкл. кандидатите по т. 3 и т. 4, се приемат в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой студенти.

Кандидатстващите при условията и по реда за приемане на българските граждани по т.1 ,2 и 4, подават документите си и се явяват на приемни изпити в определените за българските граждани срокове. Кандидатите от българска народност подават документи в срокове, определени от МОМН и се явяват на специализирани изпити в НМА през месец септември в годината на кандидатстване.

В момента на подаване на документите дипломите на кандидатите трябва да са преминали процедурата по признаване от българското Министерство на образованието, младежта и науката. Кандидатите представят дипломата и Удостоверение за признаване, издадено от МОМН. 

Срокове за кандидатстване

Кандидатите за обучение в НМА срещу заплащане подават документите си в Академията  лично или чрез упълномощен представител, както следва

 • след средно образование  от 1 септември до 20 септември;
 • за магистърски програми за  притежаващите  степен  “бакалавър”  или  “магистър”  от 1 септември до 03;
 • за специализации – преди началото на зимния или летния семестър.

Кандидатите за обучение след висше образование трябва да преминат успешно процедурата по признаване на висше образование, придобито в чужда държава.

Визи за обучение

Одобрените кандидати подават документи за получаване на виза за обучение в българска дипломатическа мисия в страната, чийто граждани са.

Приетите за задочно обучение получават, след записване в НМА, удостоверение и подават документи в българската дипломатическа мисия в страната, чийто граждани са, за получаване на многократна виза за целите на обучението.

Виза за обучение не е необходима на:

 • гражданите на страни-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;
 • постоянно пребиваващите в Република България чужденци, които са кандидатствали и са приети при условията и по реда за българските граждани;
 • кандидати с двойно гражданство, едно от които българско;
Кандидат-студенти от ЕС

Информация за кандидат-студенти, граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Кандидат-студентите, граждани на Европейския съюз, кандидатстват при условията и реда, определени за българските граждани. След подаване на необходимите документи в посочените по-долу срокове, кандидат-студентите се явяват на приемни изпити, които са определени за българските граждани /справка – Справочник на НМА за съответната учебна година.

        І. Необходими  документи за кандидатстване:

1. Заявление до ректора, съдържащо кратки биографични данни и желана специалност:

– бланка на заявление за допускане до изпит по български език за чужденци;

– бланка на заявление за прием в подготвителен курс след средно образование;

– бланка на заявление за прием в подготвителен курс след висше образование.

2. Копие на документа за завършено средно образование и копие на приложението с оценките, в което е задължително да е вписана ОЦЕНКА ПО МУЗИКАЛНА ДИСЦИПЛИНА – за кандидатите за първи или подготвителен курс. За кандидатите за степен МАГИСТЪР или за следдипломна специализация – копие на дипломата за средно образование и на дипломата за висше образование – степен бакалавър или магистър и приложението с оценките, среден успех от дипломата не по-малко от “добър” /за платено обучение/, академична справка.

3. За кандидат-студентите за първи или подготвителен курс – документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

4. Удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалното управление на образованието – София – за кандидатите за първи и за подготвителен курс /документите, необходими за издаването на това удостоверение, се подават от кандидата в Регионалното управление на образованието – София, ул. “Антим І” № 17, след издаване  на удостоверението, то се представя в Национална музикална академия. За обучение в магистратура или за следдипломна специализация – документи за признаване на висше образование, придобито в чужда държава се подават в Национална музикална академия. Признаване на висше образование.

5. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище на Република България.

6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване.

7. Две снимки.

8. Ако документите не се подават лично то кандидата, а от друго лице, е необходимо пълномощно, което трябва да бъде преведено на български език.

9. Декларация за информираност относно обработването на личните данни.

 

Документите по точка 2, 3 и 6 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Документите трябва да бъдат – в един екземпляр с оригинален апостил, заверки и подписи, и едно копие на заверените и преведени документи.

             Чуждите документи трябва да са удостоверени (заверени) от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което – легализирани от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея. Когато няма легализация от българското представителство в издаващата държава, такава легализация трябва да направи дипломатическото представителство на издаващата държава, акредитирано за България.

Документите, произхождащи от държави-страни по Хагската конвенция и снабдени с “апостил”, няма да се легализират от българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава или акредитирани за нея. Те ще се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма “апостил”. В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с “апостил”, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата досегашна процедура – да са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което – легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.

         ІІ Български език: за тези, които нямат документ, посочен по-горе в точка 5:

1. Кандидат-студентите, които са преминали езикова и специализирана подготовка в подготвителен курс към Национална музикална академия, или владеят български език, трябва да положат писмен и устен изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. До конкурсни изпити се допускат само тези, които са издържали успешно изпитите по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Кандидат-студентските изпити се провеждат на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК!

       2. Кандидат-студентите, които не владеят български език, могат да преминат подготвителен курс – езикова и специализирана подготовка, в рамките на една учебна година. Курсът завършва с изпити по всички изучавани дисциплини, след което се полагат приемни изпити, по програма и график, определени за българските граждани. За кандидатстване в подготвителен курс се подават изброените по-горе документи. 

      3. Тези, които владеят български език, но нямат документ за това, се явяват на изпит по български език – писмен и устен.

      ІІІ Срокове за подаване на документите:

 1.  За подготвителен курс – от 1 септември до 20 септември.
 2.  За първи курс – датите се посочват в кандидатстудентския справочник на НМА.
 3.  За образователно-квалификационна степен “магистър” след “бакалавър” – датите и изпитните програми са публикувани в кандидатмагистърския справчник за съответната учебна година. За процедурата по признаване на висше образование придобито в чужда държава документи се подават – до 25 юни в годината на кандидатстване и заплащане на такса от 300 лева, след този срок – най-късно до 03 септември и заплащане на такса от 450 лева за извършване на бърза услуга за проверка на документите.

      ІV Продължителност на обучението:

–         Подготвителен курс – една учебна година;

–         За степен бакалавър – четири учебни години;

–         За степен магистър след придобита степен бакалавър – една учебна година при обучение по същата специалност; две учебни години при обучение по специалност, различна от придобитата в дипломата за бакалавър;

–         За следдипломна специализация – една или две години.

Кандидат-студенти извън ЕС

Информация за кандидат-студенти, граждани на държави, извън Европейския съюз за обучение в:

–         подготвителен курс,

–         първи курс за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР или МАГИСТЪР след средно образование,

–         за степен МАГИСТЪР след придобита степен бакалавър или  магистър,

–         за следдипломна специализация

 

        І. Необходими  документи за кандидатстване:

1. Заявление до ректора, съдържащо кратки биографични данни и желана специалност:

– бланка на заявление за допускане до изпит по български език за чужденци;

 бланка на заявление за прием в подготвителен курс след средно образование;

 бланка на заявление за прием в подготвителен курс след висше образование.

2. Копие на документа за завършено средно образование и копие на приложението с оценките, в което е задължително да е вписана ОЦЕНКА ПО МУЗИКАЛНА ДИСЦИПЛИНА – за кандидатите за първи или подготвителен курс. За кандидатите за степен МАГИСТЪР или за следдипломна специализация – копие на дипломата за средно образование и копие на дипломата за висше образование – степен бакалавър или магистър и приложението с оценките, среден успех от дипломата не по-малко от “добър”, академична справка.

3. За кандидат-студентите за първи или подготвителен курс – документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

4. Удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалното управление на образованието – София – за кандидатите за първи и за подготвителен курс /документите, необходими за издаване на това удостоверение, се подават от кандидата в Регионалното управление на образованието – София, ул. “Антим І” № 17, след издаване  на удостоверението, то се представя в Национална музикална академия. За обучение в магистратура – документи за признаване на висше образование, придобито в чужда държава се подават в Национална музикална академия. Признаване на висше образование.

5. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище на Република България.

6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване.

7. Две снимки.

8. Ако документите не се подават лично то кандидата, а от друго лице, е необходимо пълномощно, което трябва да бъде преведено на български език.

9. Декларация за информираност относно обработването на личните данни.

Документите по точка 2, 3 и 6 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Документите трябва да бъдат в един екземпляр с оригинален апостил, заверки и подписи, и две копия на заверените и преведени документи. 

 

            Чуждите документи трябва да са удостоверени (заверени) от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което – легализирани от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея. Когато няма легализация от българското представителство в издаващата държава, такава легализация трябва да направи дипломатическото представителство на издаващата държава, акредитирано за България.

 

 

Документите, произхождащи от държави-страни по Хагската конвенция и снабдени с “апостил”, няма да се легализират от българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава или акредитирани за нея. Те ще се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма “апостил”. В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с “апостил”, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата досегашна процедура – да са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което – легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.

     ІІ Български език: за тези, които нямат документ, посочен в точка 5:

1. Кандидат-студентите, които са преминали езикова и специализирана подготовка в подготвителен курс към Национална музикална академия, или владеят български език, трябва да положат писмен и устен изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. До конкурсни изпити се допускат само тези, които са издържали успешно изпитите по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

       2. Кандидат-студентите, които не владеят български език, могат да преминат подготвителен курс – езикова /български език/ и специализирана подготовка, в рамките на една учебна година. Курсът завършва с изпити по всички изучавани дисциплини. За кандидатстване в подготвителен курс се подават изброените по-горе документи. 

        3. Тези, които владеят български език, но нямат документ за това, се явяват на изпит по български език – писмен и устен.

 

      ІІІ Срокове за подаване на документите:

 1.  За първи курс и подготвителен курс – от 1 септември до 20 септември.
 2.  За образователно-квалификационна степен магистър или за следдипломна специализация – за процедурата по признаване на висше образование придобито в чужда държава документи се подават – до 25 юни в годината на кандидатстване и заплащане на такса от 300 лева, след този срок – най-късно до 03 септември и заплащане на такса от 450 лева за извършване на бърза услуга за проверка на документите; или до 10 януари за кандидатстване за обучение от втория семестър на съответната учебна година, за кандидатите, които владеят български език.

Приемните изпити се провеждат след представяне в срок на пълния комплект от документи, посочени по-горе.

След подаването на документите в НМА, по служебен път те се изпращат в Министерството на образованието и науката на Република България за издаване на удостоверение за виза D.

        ІV ГОДИШНИ такси за обучение:

 

–         За подготвителен курс – 3200 евро

–         За първи курс за степен БАКАЛАВЪР – 4 500 евро

–         За магистратура – 6 800 евро

  V Продължителност на обучението:

–         Подготвителен курс – една учебна година;

–         За степен бакалавър – четири учебни години;

–         За степен магистър след средно образование – пет учебни години;

–         За степен магистър след придобита степен бакалавър – една учебна година при обучение по същата специалност; две учебни години при обучение по специалност, различна от придобитата в дипломата за бакалавър;

–         За следдипломна специализация – една или две учебни години.

Подготвителен курс ‐ езикова и специализирана подготовка

В Национална музикална академия се провежда езикова и специализирана подготовка ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИв подготвителен курс, в който се изучава в рамките на една учебна година:

за Теоретико-композиторски и диригентски факултет:

–          Български език, Солфеж, Пиано

за Инструментален факултет:

–         Български език,  Солфеж и специален предмет – Пиано, Цигулка, Класическа китара, Виола, Виолончело, Контрабас,  Флейта, Обой, Кларнет, Фагот, Валдхорна, Тромпет, Тромбон, Ударни инструменти

за Вокален факултет:

–         Български език,  Солфеж и специален предмет – Класическо пеене, Актьорско майсторство, Поп и джаз пеене и Актьорско майсторство или вид инструмент

Подготвителният курс завършва с изпити по всички изучавани дисциплини, изпитът по Български език е писмен и устен.

Годишна такса за обучение – 3200 евро.

Документи  за прием в подготвителен курс се подават до 20 септември в годината на кандидатстване – за кандидати за ОКС бакалавър

Документи  за прием в подготвителен курс се подават до 03 септември в годината на кандидатстване – за кандидати за ОКС магистър и докторанти

 

1. молба, съдържаща кратки автобиографични данни и специалност, в която кандидатът желае да се обучава;

2. копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките /оценка по музика/ или копие от документа за висше образование – за образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър, приложението с оценките и академична справка. Кандидатите с висше образование трябва да са преминали процедурата по признаване на висше образование, придобито в чужда държава;

3. документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование – за кандидатите за първи курс;

4. удостоверение, издадено от Регионалното управление на образованието – София, за признато средно образование, придобито в чужда държава, за кандидатите за първи курс;

5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;

6. четири снимки.

Документите по точка 2, 3 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Документите трябва да бъдат в един екземпляр с оригинални заверки и две копия.

Кандидат-студенти от българска народност

Приемни изпити за учебната2018-2019 г.:

За специалност Класическо пеене – 11.09.2018 г. от 11:00 часа, зала № 8

За специалности Музикознание и Композиция – 11.09.2018 г., от 09:00 часа, зала № 42

Специалности Пиано, Акордеон – 12.09.2018 г., от 10:часа, зала № 48

Специалност Цигулка – 12.09.2018 г., от 10:00 часа, зала №40

Специалност ПДИ – китара – 12.09.2018 г., от 10:00 часа, студио – двор

Специалност Поп и джаз пеене – 12.09.2018 г., от 11:30 часа, студио – двор

В Национална музикална академия  се приемат за обучение лица от българска народност, живеещи извън Република България, както и граждани на Република Македония за студенти, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г . за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.

    Приемането на кандидат-студенти за субсидирано от държавата обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование се организира за –

• Лица от българска народност, живеещи извън Република България, които:

– имат поне един възходящ от български произход;

– притежават българско национално съзнание;

– пребивават трайно или постоянно на територията на друга държава. (за обучение по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г.)

• Граждани на Република Македония, живеещи постоянно на територията на републиката (за обучение по реда на чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г.).

    Не се допускат до кандидатстване лица, които:

– пребивават постоянно на територията на Република България.

– са студенти в български държавни висши училища.

– са ползвали правата си по ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., но не са приключили в срок обучението си по съответната образователно-квалификационна степен на висшето образование (бакалавър и магистър).

– са подали за участие в конкурса документ с невярно съдържание.

    Чуждестранните граждани, които са от българска народност, подават документи за кандидатстване в Министерството на образованието и науката.

След успешно полагане на изпитите, които се организират от МОН, ако кандидатите са класирани, се явяват на специализирани изпити в НМА. Тези кандидат-студентите се приемат в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой студенти.

Приетите студенти се записват в НМА след представяне на:

–         Удостоверение за записване, издадено от МОН;

–         Документите, които за подадени в МОН при кандидатстването;

–         Документ за платена семестриална такса.

Студентите, приети  съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, заплащат такса за обучение в размер, определен за българските граждани.