Теоретико-композиторския и диригентски факултет

ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

История на катедра

Катедрата се развива интензивно и динамично поради своята специфика и многосъставност.
Тук е съсредоточена основната дейност, свързана с изучаването на музикалнотеоретичните дисциплини, тук се създават фундаментални трудове, които представляват основата на българската музикалнотеоретична наука, засягаща всички сфери на знанието, на педагогиката на преподаването, на специализираните научни изследвания. Основополагащи са трудовете на доц. Константин Константинов, проф. Иван Пеев, проф. Камен Попдимитров, които прокараха интегративните връзки на дисциплината солфеж с другите теоретични дисциплини.

Притокът на нови сили, на нови поколения педагози, които развиват традициите на своите предшественици и откриват нов етап в теоретичното музикознание, изиграва решаваща роля за ръста на катедрата. Откриването и създаването на нови попълнения в катедрата е било стратегическа цел и задача за перспективно мислещите големи български творци Парашкев Хаджиев, Веселин Стоянов, Марин Големинов, Димитър Сагаев, Александър Райчев. Те наблюдават студентите от последните курсове, завършващи композиция, и със своята прозорливост отделят и набелязват за свои приемници едни от най-добрите, които не само достойно защитават гласуваното им доверие, но извеждат на ново равнище музикалнотеоретичните дисциплини. Това са бъдещите професори в академията Бенцион Елиезер, Здравко Манолов, Пенчо Стоянов, Цветан Цветанов, Димитър Тъпков, Димитър Христов, Божидар Абрашев, Евгени Аврамов. Те стават асистенти на големите български професори, създава се приемственост и естествена връзка между поколенията, която дава своите големи резултати в кратък период от време.

Ръководители на катедрата

В катедрата са работили някои от най-забележителните български творци като Парашкев Хаджиев, Веселин Стоянов, Марин Големинов, Асен Карастоянов, Александър Райчев, Димитър Сагаев.
  • Проф. Димитър Сагаев
  • Проф. Здравко Манолов
  • Проф. Александър Райчев
  • Проф. Пенчо Стоянов
  • Проф. Цветан Цветанов
  • Проф. Звезда Йонова
  • Проф. Нева Кръстева
  • Проф. Веска Харалампиева
  • Проф. Елена Стоянова
  • Проф. д.изк. Томи Кърклисийски

Преподаватели в катедрата

В духа на тази творческа практика се появява и следващата група талантливи преподаватели – професорите Александър Текелиев, Георги Костов и Михаил Пеков, след тях и проф. Нева Кръстева, проф. Артин Потурлян, проф. Андрей Диамандиев, доц. Жорж Бонев. Съчетаването на композиторската дейност с преподаване на теоретични специалности предопределя високите творчески постижения в катедрата. За превръщането й в център на научната дейност в Музикалната академия имат особено значение трудовете и научните изследвания на професорите Томи Кърклисийски, Елена Кутева, Елена Стоянова, Звезда Йонова, Пенка Кадиева, Мария Симеонова.

Спектърът на теоретичните дисциплини се разширява с появата на нови специалности – естетика, философия, музикална и педагогическа психология, преподавани от професорите Веска Харалампиева и Иля Йончев. От 1973 г. се открива специалността звукорежисура, чиито основи са положени от доцентите Михаил Люцканов и Славчо Маляков; по-късно тя се развива от проф. Иво Керемидчиев.

Ръководител катедра

Проф. д-р Андрей Диамандиев
Доцент по оркестрация, хармония и инструментознание.

Завършва СМУ “Любомир Пипков” със специалност пиано при Людмила Ченкова и Олга Кавлакова и НМА “Панчо Владигеров” със специалност композиция при проф. Димитър Тъпков през 1988 г.

Бил е помощник-диригент на Продан Проданов в самодейния хор към ДЗИ.

Теория на музиката

Катедрата се оформя като едно от основните градивни звена в структурата на Музикалната академия,
с разнообразни функции и задачи, произтичащи от разностранните аспекти, цели и нужди на висшето музикално образование.

Специалности

Катедрата е свързана с всички специалности и факултети, тъй като обединява дисциплините, изучавани в цялостния музикалнообразователен процес: солфеж, хармония, полифония, музикален анализ, инструментознание, оркестрация, естетика, философия, педагогика.
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Звукорежисура и звуков дизайн за игри

Прочети повече
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Теория на музиката

Прочети повече
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Педагогика на обучението по музика

Прочети повече
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Музикознание

Прочети повече
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Звукорежисура, звуков и медиен дизайн

Прочети повече
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Музикознание

Прочети повече
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Звукорежисура, звуков и медиен дизайн

Прочети повече
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Педагогика на обучението по музика

Прочети повече

Информация за факултета

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ