Tеоретико-композиторски и диригентски факултет

ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА И ЕТНОМУЗИКОЛОГИЯ

История на катедра

Дисциплините история на музиката и етномузикология заемат съществено място при професионалното изграждане на студентите.
Дисциплините история на музиката и етномузикология присъстват, макар и в по-различен вид, в учебната практика на Академията още от първите години на създаването й. Израз на това са появилите се още през 20-те години на ХХ век учебни пособия по история на музиката от Димитър Хаджигеоргиев (1873-1932) и Димитър Радев (1874-1952), а също непрекъснатото позоваване на българската народна музика от страна например на такъв неин най-виден изследовател и педагог в Академията, като Добри Христов. Голяма в случая е заслугата на фактически първия български професионален музиколог проф. д-р Стоян Брашованов (1888-1956), защитил през 1923 г. докторска дисертация за българската народна песен. Още от средата на 20-те и особено през 30-те и 40-те години на ХХ век той се откроява като титуляр на дисциплината “история на музиката”. По негово предложение, в качеството му на директор на Музикалната академия, през 1937 г. настоятелно се поставя въпросът за системно изучаване на българския музикален фолклор в Академията.

За утвърждаването на дисциплината етномузикология (в различни години съществувала под названията „българска народна музика”, “български музикален фолклор”) несъмнени са също заслугите и на проф. д-р Стоян Джуджев (1902-1998), възпитаник на парижката Сорбона (блестящо защитил там през 1931 г. докторска дисертация), който още от 1934 г. и в течение на следващите четири-пет десетилетия е авторитетният титуляр на тази дисциплина. Част от съдържателното пространство на бъдещата катедра е и съществувалата до 40-те години на ХХ век дисциплина църковна музика, водена от големия познавач и изследовател в тази област Петър Динев (1889-1980).

През 1947 г. е учредена катедра по музикални науки, за чийто първи титуляр е избран проф. д-р Стоян Брашованов. През 50-те години той е наследен от проф. д-р Стоян Джуджев. От средата - втората половина на 60-те години постепенно се обособява днешната катедра по история на музиката и музикален фолклор.

През последните повече от пет десетилетия, в рамките на курса по обща история на музиката са създадени специализирани учебни програми, в т.ч. по история на руската/съветската музика, по история на музиката на ХХ век. От особено практическо и възпитателно значение е обособяването на самостоятелен курс по история на българската музикална култура.

Ръководители на катедрата

През 1947 г. е учредена катедра по музикални науки, за чийто първи титуляр е избран проф. д-р Стоян Брашованов. През 50-те години той е наследен от проф. д-р Стоян Джуджев. От средата - втората половина на 60-те години постепенно се обособява днешната катедра по история на музиката и музикален фолклор.
  • Проф. д-р Стоян Брашованов (след 1947)
  • Проф. д-р Стоян Джуджев (1954-1966)
  • Доц. Дора Георгиева-Маринска (1967-1970)
  • Проф. Стоян Петров (1970-1983)
  • Проф. д.изк. Иван Хлебаров (1984-1993)
  • Проф. д.изк. Иван Хлебаров (1984-1993)
  • Проф. д-р Лидия Литова (1994-2008)
  • Проф. д-р Анда ПАЛИЕВА (2008-2016)

Преподаватели в катедрата

Всеки от тях е доказан професионалист, откроил своя индивидуална специфика, автор на множество различни трудове и учебни пособия. В катедрата са работили: Антон Николов (1906-1971), Благовеста Николова (1939), доц. Венелин Кръстев (1919), проф. д-р Димитрина Кауфман (1944), доц.д-р Киприяна Беливанова (1942-2001), доц. Лъчезар Каранлъков (1943), доц.Манол Тодоров (1925), Лиляна Цонева (1927), проф. д-р Николай Кауфман (1925). За по-кратко време в катедрата са работили също: доц.д-р Андрей Коралов (1938-1987), д-р Мария Костакева (1943), проф. Крум Ангелов (1918-2006), д-р Лили Крачева (1957), проф. д-р Стефан Лазаров (1935) и Янина Богданова (1957).

През 30-те – 40-те години на XX век църковна музика е преподавал също Ангел Попконстантинов (1905-1981), а история на музиката – д-р Стоян Паунчев (1916-1962).

Към катедрата е специализираното звено по чужди езици и дисциплината история на изкуството.

Ръководител катедра

Доц. д-р Мануела БОНЧЕВА
2003 – Доктор по Музикознание и Музикално изкуство. Тема на дисертацията – “Български традиционни инструменти и инструментални практики като обект на етномузикологията”.

1994- 1996 – Специализация по музикознание – музикален фолклор към ТКДФ,
катедра “История на музиката и Етномузикология” в ДМА “П. Владигеров”.

История на музиката и етномузикология

Дисциплините история на музиката и етномузикология заемат съществено място при професионалното изграждане на студентите.
Изучаването и интерпретирането на история на музиката и на етномузикология е солидна база за формирането у студентите не само на абсолютно необходимата им обща професионална музикална култура, но също и за тяхната практическа ориентация в огромния репертоар на световното и българското музикално наследство. Още повече, че преподавателите от катедрата четат лекции и водят упражнения по музикална литература пред възпитаниците не само на ТКДФ, но и на Инструменталния и Вокалния факултет, също на специалността поп и джаз изкуство.

Специалности

Учебните програми са съобразени със съответния профил и съществено допълват и дооформят в съдържателно и професионално отношение знанията, които студентите получават по такива теоретични дисциплини, като хармония, полифония, музикален анализ, композиция, оркестрация и др.
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Звукорежисура и звуков дизайн за игри

Прочети повече
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Теория на музиката

Прочети повече
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Педагогика на обучението по музика

Прочети повече
История на музиката и етномузикология, Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

Музикотерапия

Прочети повече
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Музикознание

Прочети повече
Композиция, Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

Медийна композиция и електроакустична музика

Прочети повече
Композиция, Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

Композиция

Прочети повече
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Звукорежисура, звуков и медиен дизайн

Прочети повече
Дирижиране, Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

Дирижиране духов оркестър

Прочети повече
Дирижиране, Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

Оперно-симфонично дирижиране

Прочети повече
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Музикознание

Прочети повече
Композиция, Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

Композиция

Прочети повече
Дирижиране, Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

Дирижиране духов оркестър

Прочети повече
Дирижиране, Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

Хорово дирижиране

Прочети повече
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Звукорежисура, звуков и медиен дизайн

Прочети повече
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Теория на музиката

Педагогика на обучението по музика

Прочети повече
Дирижиране, Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

Оперно-симфонично дирижиране

Прочети повече
Дирижиране, Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

Хорово дирижиране – Магистър

Прочети повече

Информация за факултета

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ