НМА

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Таксите са за учебната 2020/2021 година и се отнасят за студенти български граждани и граждани на ЕС и ЕИП в редовна форма на обучение.
Образователно-квалификационна степен СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ГОДИШНА ТАКСА
   БАКАЛАВЪР

 

650 лева

 

1300 лева

 

   МАГИСТЪР след средно образование

І, II, III и  ІV курс

V курс

 

650 лева

750 лева

 

1300 лева

1500 лева

БАКАЛАВЪР – Педагогика на обучението по музика 250 лева 500 лева
   МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР /всички специалности без Педагогика на обучението по музика/

 

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР – САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ Педагогика на обучението по музика

750 лева

 

288,50 лева

1500 лева

 

577 лева

 

ДОКТОРАНТИТЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ САМО ЗА ПЪРВИТЕ ДВА СЕМЕСТЪРА

1000 лева 2000 лева

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Таксата е за учебната 2020/2021 година и се отнася за студенти български граждани и граждани на ЕС и ЕИП в задочна форма на обучение (специалност БАЛЕТНО ИЗКУСТВО - БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА).
Образователно-квалификационна степен СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ГОДИШНА ТАКСА
БАКАЛАВЪР 550 лева 1100 лева

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО за учебната 2019/2020 година

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ГОДИШНА ТАКСА
БАКАЛАВЪР 2383 лева 4766 лева
МАГИСТЪР след средно образование 2483 лева 4966 лева
 

МАГИСТЪР СЛЕД БАКАЛАВЪР

 

всички специалности без изброените по-долу

 

1800 лева

 

 

 

З600 лева

 

 

 – Педагогика на обучението по музика
 

600 лева

 

 

1200 лева

 

 – Музикотерапия
 

1150 лева

 

 

2300 лева

 

 

– Медийна композиция и електроакустична музика

 

 

1400 лева

 

 

2800 лева

 

 

– Мениджмънт на музикалните индустрии

 

 

1150 лева

 

 

2300 лева

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪР

Балетно изкуство/Балетна педагогика

1163 лева 2326 лева

Такси за обучение за учебната 2020/2021 година ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/

              Образователно-квалификационна степен СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ГОДИШНА ТАКСА
БАКАЛАВЪР – I курс

БАКАЛАВЪР – II, III и IV курс

2250 ЕВРО

2000 ЕВРО

4500 ЕВРО

4000 ЕВРО

МАГИСТЪР след средно образование – I курс

МАГИСТЪР след средно образование – II, III, IV и V курс

3400 ЕВРО

3300 ЕВРО

6800 ЕРО

6600 ЕВРО

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР – I курс

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР – II курс

3400 ЕВРО

3300 ЕВРО

6800 ЕВРО

6600 ЕВРО

СПЕЦИАЛИЗАНТИ:

1. За Оперно-симфонично дирижиране

2. За останалите специалности

 

3500 ЕВРО

2000 ЕВРО

 

7000 ЕВРО

4000 ЕВРО

ДДОКТОРАНТИ – първа година

ДОКТОРАНТИ – втора и трета година

3600 ЕВРО

3500 ЕВРО

7200 ЕВРО

7000 ЕВРО

Такса за обучение за учебната 2020/2021 година ЗА ЕЗИКОВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ /ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС/

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ГОДИШНА ТАКСА
1600 ЕВРО 3200 ЕВРО

БАНКОВА СМЕТКА

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

  • трите имена на студента;
  • факултет;
  • курс;
  • учебна година;
  • семестър.