НМА

СТИПЕНДИИ

Уважаеми студенти,

през учебната 2019/2020 година ще имате възможност да кандидатствате за стипендии по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 26 МАЙ 2000 Г.  

В сайта на Национална музикална академия ще може да намирате навременна и точна информация за сроковете за кандидатстване и подаване на хартиените носители на документите. Своевременно ще бъдете информирани и за всяка промяна, ако има такава от предишните кампании.

За въпрпоси относно кандидатстване за стипендия по ПМС № 90 – Лили Попова – 4409 791 и на e-mail: stipendii.nma@abv.bg 

Срокове за подаване на документи

Документи за кандидатстване за стипендия за летен семестър на учебната 2019/2020 година, съгласно ПМС № 90 ще се подават от 19 февруари  до 15:00 ч. на 28 февруари 2020 г. вкл.

Необходими документи

Документи удостоверяващи доходите на членовете на семейството за предходните 6 /шест/ месеца при подаване на документи за стипендия за летен семестър на учебната 2019/2020 година да са от месец август 2019  до месец  януари 2020 г. включително.

  1. Молба-декларация (може да я изтеглите от тук).
  2. Документи удостоверяващи доходите на членовете на семейството за предходните 6 /шест/ месеца.
  3. Уверение за статут на учащи се братя и/или сестри (ако има такива).

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ:

относно тълкуването на т. 2 и т. 3 от изискуемите документи и често задавани от Вас въпроси, Ви предоставяме извадка от Допълнителните разпоредби на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 26 МАЙ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

§ 1. Членове на семейството на студента по смисъла на постановлението са съпругът (съпругата) и децата, ако е семеен, а ако не е семеен – бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се, войници или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или на бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга).

§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студента и другите членове на семейството за предходните 6 месеца доходи от: брутни заплати, включително обезщетения за временна нетрудоспособност, без командировъчните пари на работещите в страната и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания; обезщетения за безработица и социални помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора и членове на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятие; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи.

§ 3. Висшите училища извършват проверка на не по-малко от 5 на сто от подадените документи.

§ 4. Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание.

§ 5. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2008 г.) Студентите, докторантите и специализантите имат право на стипендия само за една образователно-квалификационна степен “бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква “а” или “б” и за една образователно-квалификационна степен “магистър” по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква “б” или “в” от Закона за висшето образование или за една образователно-квалификационна степен “магистър” по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква “а” от същия закон, както и за една образователна и научна степен “доктор”.

§ 6. Студенти, които са се преместили от една специалност в друга или от едно учебно заведение в друго, нямат право на стипендия за учебните години (семестри), които повтарят поради преместването, ако през съответните години (семестри) са получавали стипендия.

Срокове за изплащане

Стипендия на името на проф. Люба Енчева

По волята на г-н Александър Петров е учредена стипендия на името на голямата пианистка и клавирен педагог,дългогодишен преподавател в Българската държавна консерватория /днес Национална музикална академия/ проф.Люба Енчева.Стипендията е годишна и се отпуска по ред и условия,определени от клавирната катедра на инструменталния факултет на НМА “Проф.Панчо Владигеров”.За първи път тя е връчена през 2014 година, което съвпадна със стогодишнината от рождението на Люба Енчева.