Прием на студенти

МАГИСТЪР СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Документи

Приемът на студентите в Теоретико-композиторския и диригентски факултет за “магистър” след средно образование се осъществява в общ теоретичен курс в специалност “Теория на музиката”. В края на първата учебна година се полагат профилиращи изпити за магистърските специалности:

“Композиция” – 5 години, редовно обучение;

“Дирижиране” (хорово дирижиране; оперно-симфонично дирижиране; дирижиране духов оркестър) – 5 години, редовно обучение,;

“Музикознание” – 5 години, редовно обучение.

1. За обучение в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” (НМА) могат да кандидатстват чрез конкурс български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

2. Местата, за които се приемат студенти, са по държавна поръчка.

3. В НМА студентите могат да изучават две специалности. Ако специалностите са в рамките на един факултет, студентът заплаща една пълна такса за обучение за едната специалност и 50% от таксата за другата. Ако са в два различни факултета, студентът заплаща две пълни такси за обучение.

4. Кандидат-студентите /български граждани/ подават в съответната факултетна канцелария следните документи за участие в приемните изпити:

а) диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след сверка с ксерокопието). В случай, че дипломата не е изготвена към датата на подаване на документите, кандидат-студентът представя служебна бележка за успешно издържани държавни зрелостни изпити и предстоящо издаване на диплома за средно образование от съответното средно училище;

– български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, подават легализирана, преведена и заверена диплома, както и Удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионалното управление по образованието;

б) плик-молба по образец (закупува се от сградата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94);

в) документ за платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити (таксата се заплаща в счетоводството и касата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, ет. 3, ст. № 45 и № 46);

5. Документите за кандидатстване и условията за приемане на студентите са съобразени с Наредбата на МОН за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

6. Чуждестранните граждани от страните на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство кандидатстват при условията за приемане на български студенти.

7. Необходими документи за кандидатстване на чужденци – граждани на Европейския съюз:

а) плик-молба по образец (закупува се от сградата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94);

б) копие от дипломата за завършено средно образование и от приложението с оценките, в което е задължително да е вписана оценка по музикална дисциплина;

в) документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;

г) удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалното управление по образованието /България/, съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

д) документ за владеене на български език, издаден от висше училище на Република България;

е) медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване;

ж) документ за платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити (таксата се заплаща в счетоводството и касата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, ет. 3, ст. № 45 и № 46);

з) две снимки.

 

ВАЖНО! Документите по точка б), в) и е) трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Копията на документите трябва да притежават оригинален апостил или оригинална консулска заверка, преводът на документите трябва да бъде заверен.

Кандидат-студентите, които са преминали езикова и специализирана подготовка в подготвителен курс към Национална музикална академия, трябва да положат писмен и устен изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК през месец юни. До конкурсни изпити се допускат само тези, които са издържали успешно изпитите по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

Приемни изпити

1. Кандидатстудентските документи се подават в периода от 15 юни до 12:00 часа на 29 юни 2020 г.

2. Кандидатстудентските изпити ще се проведат от 30 юни до 02 юли 2020 г.

3. Кандидат-студентите се явяват на изпитите по ред, определен чрез служебен жребий един ден преди началото на приемните изпити.

4. При провеждане на изпитите кандидат-студентите за магистърските специалности след средно образование в Теоретико-композиторски и диригентски факултет, ако получат оценка, по-ниска от среден (3.00) на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи, не се допускат до изпита по пиано; получилите оценка по пиано, по-ниска от среден (3.00), не участват в класирането.

Записване

1. Записването на новоприетите студенти се извършва със Заповед на Ректора.

2. Списъците с новоприетите студенти ще бъдат обявени след 10:30 ч. на 03 юли 2020 г.

3. Записване на новоприетите студенти, заедно с класираните от предварителния прием, ще се извърши на 03, 06, 07 и 08 юли от 10:30 до 12:00 и от 13:00 до 15:00.

4. Незаписалите се без уважителни причини в определения срок губят придобитите студентски права.

5. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след сверка с ксерокопието), ако дипломата е издадена в чужбина – оригинално Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, заверка и превод;

б) документ за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон: София

Адрес на банката: пл. “Княз Александър І” № 1

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

  • трите имена на студента;
  • факултет;
  • курс;
  • учебна година;
  • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които включват:

– студентска книжка;

– студентска лична карта;

– именник;

– четири снимки паспортен формат;

г) документи, които се получават от факултетната канцелария:

– декларация за здравно осигуряване;

– декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;

– декларация за информираност относно обработването на личните данни;

– молба за разпределение по специален предмет;

– кредитен лист;

Забележка: Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо, да бъдат залепени снимки.

 

Студентите се записват в следните канцеларии:

– за Теоретико-композиторски и диригентски факултет –  ет. 1, стая № 20; 

Такси за обучение

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

–  РЕДАВНО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след средно образование

І, II, III и ІV курс

 

 

650 лева

 

 

1300 лева

 

МАГИСТЪР след средно образование – V курс

750 лева

1500 лева

 

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

– ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО за учебната 2019/2020 година

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след средно образование

2483 лева

4966 лева

 

– ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020  ГОДИНА

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след средно образование

3300 ЕВРО

6600 ЕВРО