Прием на студенти

МАГИСТЪР СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР след средно образование се провежда в ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ ОТ УЧЕБНАТА 2018/2019!

Кандидат-студентите в ТКДФ, кандидатствали за обучение в образователно-квалификационна степен “магистър” след средно образование, се приемат в общ теоретичен курс след успешно издържан приемен изпит и класирани по успех. Първоначално всички се обучават по специалност “Теория на музиката“. В началото на първи курс всеки новоприет студент  заявява една или две специалности, които би желал да профилира от втори курс. Във връзка с това, през цялата първа година студентите се подготвят по избраната специалност или специалности и в края на първи курс полагат профилиращи изпити.

Профилиращите изпити се провеждат за три магистърски специалности с 5-годишен курс на обучение след средно образование – „Музикознание“, „Дирижиране“ (хорово дирижиране; оперно-симфонично дирижиране; дирижиране духов оркестър) и „Композиция“.

Студенти, които не изберат нито една от тези възможности продължават обучението си по специалност „Теория на музиката“ – с 5-годишен курс на обучение след средно образование.

ПРАВИЛА за провеждане на профилиращи изпити за студентите от първи курс в Теоретико-композиторски и диригентски факултет – от учебната 2018/2019 г.

Документи

Приемът на студентите в Теоретико-композиторския и диригентски факултет за “магистър” след средно образование се осъществява в общ теоретичен курс в специалност “Теория на музиката”. В края на първата учебна година се полагат профилиращи изпити за магистърските специалности:

“Композиция” – 5 години, редовно обучение;

“Дирижиране” (хорово дирижиране; оперно-симфонично дирижиране; дирижиране духов оркестър) – 5 години, редовно обучение,;

“Музикознание” – 5 години, редовно обучение.

1. За обучение в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” (НМА) могат да кандидатстват чрез конкурс български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

2. Местата, за които се приемат студенти, са по държавна поръчка.

3. В НМА студентите могат да изучават две специалности. Ако специалностите са в рамките на един факултет, студентът заплаща една пълна такса за обучение за едната специалност и 50% от таксата за другата. Ако са в два различни факултета, студентът заплаща две пълни такси за обучение.

4. Кандидат-студентите /български граждани/ подават в съответната факултетна канцелария следните документи за участие в приемните изпити:

а) диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след сверка с ксерокопието). В случай, че дипломата не е изготвена към датата на подаване на документите, кандидат-студентът представя служебна бележка за успешно издържани държавни зрелостни изпити и предстоящо издаване на диплома за средно образование от съответното средно училище;

– български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, подават легализирана, преведена и заверена диплома, както и Удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионалното управление по образованието;

б) плик-молба по образец (закупува се от сградата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94);

в) документ за платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити (таксата се заплаща в счетоводството и касата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, ет. 3, ст. № 45 и № 46);

5. Документите за кандидатстване и условията за приемане на студентите са съобразени с Наредбата на МОН за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

6. Чуждестранните граждани от страните на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство кандидатстват при условията за приемане на български студенти.

7. Необходими документи за кандидатстване на чужденци – граждани на Европейския съюз:

а) плик-молба по образец (закупува се от сградата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94);

б) копие от дипломата за завършено средно образование и от приложението с оценките, в което е задължително да е вписана оценка по музикална дисциплина;

в) документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;

г) удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалното управление по образованието /България/, съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

д) документ за владеене на български език, издаден от висше училище на Република България;

е) медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване;

ж) документ за платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити (таксата се заплаща в счетоводството и касата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, ет. 3, ст. № 45 и № 46);

з) две снимки.

 

ВАЖНО! Документите по точка б), в) и е) трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Копията на документите трябва да притежават оригинален апостил или оригинална консулска заверка, преводът на документите трябва да бъде заверен от Министерството на външните работи на Република България.

Кандидат-студентите, които са преминали езикова и специализирана подготовка в подготвителен курс към Национална музикална академия, трябва да положат писмен и устен изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК през месец юни. До конкурсни изпити се допускат само тези, които са издържали успешно изпитите по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

Приемни изпити

1. Кандидатстудентските документи се подават в периода от 17 юни до 12:00 часа на 01 юли 2019 г.

2. Кандидатстудентските изпити ще се проведат от 02 до 04 юли 2019 г.

3. Кандидат-студентите се явяват на изпитите по ред, определен чрез служебен жребий един ден преди началото на приемните изпити.

4. При провеждане на изпитите кандидат-студентите за магистърските специалности след средно образование в Теоретико-композиторски и диригентски факултет, ако получат оценка, по-ниска от среден (3.00) на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи, не се допускат до изпита по пиано; получилите оценка по пиано, по-ниска от среден (3.00), не участват в класирането.

Записване

1. Записването на новоприетите студенти се извършва със Заповед на Ректора.

2. Списъците с новоприетите студенти ще бъдат обявени след 10:30 ч. на 05 юли 2019 г.

3. Записване на новоприетите студенти, заедно с класираните от предварителния прием, ще се извърши на 05, 08, 09 и 10 юли от 10:30 до 12:00 и от 13:00 до 15:00.

4. Незаписалите се без уважителни причини в определения срок губят придобитите студентски права.

5. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след сверка с ксерокопието), ако дипломата е издадена в чужбина – оригинално Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, заверка и превод;

б) документ за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон: София

Адрес на банката: пл. “Княз Александър І” № 1

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

  • трите имена на студента;
  • факултет;
  • курс;
  • учебна година;
  • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които включват:

– студентска книжка;

– студентска лична карта;

– именник;

– четири снимки паспортен формат;

г) документи, които се получават от факултетната канцелария:

– декларация за здравно осигуряване;

– декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;

– декларация за информираност относно обработването на личните данни;

– молба за разпределение по специален предмет;

– кредитен лист;

Забележка: Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо, да бъдат залепени снимки.

 

Студентите се записват в следните канцеларии:

– за Теоретико-композиторски и диригентски факултет –  ет. 1, стая № 20; 

Такси за обучение

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

–  РЕДАВНО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след средно образование

І, II, III и ІV курс

 

 

650 лева

 

 

1300 лева

 

МАГИСТЪР след средно образование – V курс

750 лева

1500 лева

 

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

– ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО за учебната 2019/2020 година

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след средно образование

2483 лева

4966 лева

 

– ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020  ГОДИНА

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след средно образование

3300 ЕВРО

6600 ЕВРО