Прием на студенти

БАКАЛАВЪР

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”, в съответствие с учебния план, осигурява широкопрофилна подготовка и специализирана професионална подготовка по специалностите от профедсионално направление Музикално и танцово изкуство и специалност и Педагогика на обучението по музика.

Условия за прием

1. За обучение в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” (НМА) могат да кандидатстват чрез конкурс български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

2. Местата, за които се приемат студенти, са по държавна поръчка.

3. В НМА студентите могат да изучават две специалности. Ако специалностите са в рамките на един факултет, студентът заплаща една пълна такса за обучение за едната специалност и 50% от таксата за другата. Ако са в два различни факултета, студентът заплаща две пълни такси за обучение.

4. Кандидат-студентите /български граждани/ подават в съответната факултетна канцелария следните документи за участие в приемните изпити:

а) диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след сверка с ксерокопието). В случай, че дипломата не е изготвена към датата на подаване на документите, кандидат-студентът представя служебна бележка за успешно издържани държавни зрелостни изпити и предстоящо издаване на диплома за средно образование от съответното средно училище;

– документ за успешно издържани държавни изпити по теория и практика на професията – за желаещите да кандидатстват с резултатите от тези изпити в Инструментален факултет.

– български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, подават легализирана, преведена и заверена диплома, както и Удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионалното управление по образованието;

б) плик-молба по образец (закупува се от сградата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94);

в) документ за платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити (таксата се заплаща в счетоводството и касата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, ет. 3, ст. № 45 и № 46);

5. Документите за кандидатстване и условията за приемане на студентите са съобразени с Наредбата на МОН за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

6. Чуждестранните граждани от страните на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство кандидатстват при условията за приемане на български студенти.

7. Необходими документи за кандидатстване на чужденци – граждани на Европейския съюз:

а) плик-молба по образец (закупува се от сградата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94);

б) копие от дипломата за завършено средно образование и от приложението с оценките, в което е задължително да е вписана оценка по музикална дисциплина;

в) документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;

г) удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалното управление по образованието /България/, съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

д) документ за владеене на български език, издаден от висше училище на Република България;

е) медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване;

ж) документ за платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити (таксата се заплаща в счетоводството и касата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, ет. 3, ст. № 45 и № 46);

з) две снимки.

 

ВАЖНО! Документите по точка б), в) и е) трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверенив съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Копията на документите трябва да притежават оригинален апостил или оригинална консулска заверка, преводът на документите трябва да бъде заверен от Министерството на външните работи на Република България.

Кандидат-студентите, които са преминали езикова и специализирана подготовка в подготвителен курс към Национална музикална академия, трябва да положат писмен и устен изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК през месец юни. До конкурсни изпити се допускат само тези, които са издържали успешно изпитите по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

Приемни изпити

1. Кандидатстудентските документи се подават в периода от 15 юни до 12:00 часа на 29 юни 2020 г.

2. Кандидатстудентските изпити ще се проведат от 30 юни до 02 юли 2020 г.

3. Кандидат-студентите се явяват на изпитите по ред, определен чрез служебен жребий един ден преди началото на приемните изпити.

4. При провеждане на изпитите:

а)  Кандидат-студентите за Теоретико-композиторски и диригентски факултет:

– За специалността „Педагогика на обучението по музика“ – ако получат оценка, по-ниска от среден (3.00) на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи, не се допускат до изпита по инструмент или пеене; получилите оценка по инструмент или пеене, по-ниска от среден (3.00), не участват в класирането.

– За специалността „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“ – ако  на първия етап от изпита получат оценка, по-ниска от среден (3.00), не се допускат до втория етап; ако на втори етап получат оценка, по-ниска от среден (3.00), не се допускат до трети етап; ако на трети етап получат оценка, по-ниска от среден (3.00), не участват в класирането.

б) Кандидат-студентите за Инструментален факултет, ако получат на изпита по специалността оценка, по-ниска от добър (4.00), не се допускат до участие в следващия конкурсен изпит. Оценяването на изпита по теория на музикалните елементи става с “да” или “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не”, се намалява с една единица.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика (тест и специалност –  инструмент и фолклорно пеене) се признава за приемен в Инструменталния факултет на НМА. Балът се образува от утроената оценка по специалността. Ако тя е по-ниска от добър (4.00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит. Оценката от теоретичния тест се приема за „да“, ако е над добър (4.00), и за „не“, ако е под добър (4.00). При оценка „не“ балът се намалява с една единица. Кандидатите придобиват право на участие в общата класация наравно с положилите кандидатстудентски изпити. Получилите общ бал, по нисък от 12, не участват в класирането.

в) Кандидат-студентите за Вокалния факултет:

– За специалността ”Класическо пеене” на I етап се оценяват с “да” или “не”. Кандидатите, получили оценка “не” на I етап или оценка, по-ниска от добър (4.00) на II или на ІІІ етап не се допускат до участие в следващите конкурсни изпити. Изпитът по солфеж и теория на музикалните елементи се оценява с “да” и “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не” на този изпит, се намалява с една единица.

– За специалността “Музикално-сценична режисура” кандидат-студентите, получили оценка, по-ниска от добър (4.00) на I етап, не се допускат до участие в следващия конкурсен изпит, получилите оценка, по-ниска от добър (4.00) на II етап, не се допускат до участие в класирането.

– За специалността ”Поп и джаз инструментално изкуство”, които се явяват с изпълнение на музикални инструменти, ако получат на изпита по специалността оценка, по-ниска от добър (4.00), не се допускат до участие в следващия конкурсен изпит. Оценяването на изпита по теория на музикалните елементи става с “да” или “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не”, се намалява с една единица.

– За специалността “Поп и джаз пеене”, получили по пеене оценка, по-ниска от добър (4.00) на I или II етап, както и по актьорско майсторство, не се допускат до участие в следващите конкурсни изпити. Оценяването на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи е с “да” или “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не”, се намалява с една единица.

– За специалността “Балетно изкуство – Балетна педагогика” кандидат-студентите, получили оценка, по-ниска от добър (4.00) на I етап – практически изпит, отпадат от участие в следващия конкурсен изпит. Получилите оценка, по-ниска от добър (4.00)  на II етап – теоретичен изпит, не участват в класирането.

Записване

1. Записването на новоприетите студенти се извършва със Заповед на Ректора.

2. Списъците с новоприетите студенти ще бъдат обявени след 10:30 ч. на 03 юли 2020 г.

3. Записване на новоприетите студенти, заедно с класираните от предварителния прием, ще се извърши на 03, 06, 07 и 08 юли от 10:30 до 12:00 и от 13:00 до 15:00.

4. Незаписалите се без уважителни причини в определения срок губят придобитите студентски права.

5. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след сверка с ксерокопието), ако дипломата е издадена в чужбина – оригинално Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, заверка и превод;

б) документ за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон: София

Адрес на банката: пл. “Княз Александър І” № 1

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

  • трите имена на студента;
  • факултет;
  • курс;
  • учебна година;
  • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които включват:

– студентска книжка;

– студентска лична карта;

– именник;

– четири снимки паспортен формат;

г) документи, които се получават от факултетната канцелария:

– декларация за здравно осигуряване;

– декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;

– декларация за информираност относно обработването на личните данни;

– молба за разпределение по специален предмет;

– кредитен лист;

Забележка: Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо, да бъдат залепени снимки.

Такси за обучение

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

–  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

 

спец. Педагогика на обучението по музика

650 лева

250 лева

1300 лева

500 лева

 

– ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

БАЛЕТНО ИЗКУСТВО/БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА

550 лева

1100 лева

 

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ за учебната 2019/2020 година

– ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

2383 лева

4766 лева

 

– ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/ (граждани на държави извън Европейския съюз) за учебната 2019/2020 година

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

2000 ЕВРО

4000 ЕВРО