Нормативна уредба

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Сигнали за нарушаване на етичните кодекси, плагиатства, академични измами, дискриминация може да подавате на телефон 02 4409 750, проф. д-р Наташа Япова.

Закони

Правилници

Правилник за прилагане на закона за развитието на Академичния състав в Република България

Правилник на Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” за прилагане на закона за развитието на Академичния състав в Република България

Правила за изискванията и реда за развитие на преподавателския състав на НМА

Правилник за атестиране на Академичния състав на НМА „Проф. Панчо Владигеров”

Правила за прием на студенти в НМА за придобиване на окс “Магистър” след окс “Бакалавър”

Правилник на НМА за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Правилник за дейността на центъра за продължаващо обучение на НМА

Правила за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити

Правила за организация и провеждане на подготвителни и кандидатстудентски курсове в НМА

Правилник за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите в НМА “Проф. Панчо Владигеров”

Правилник за устройството и дейността на комисията по учебна дейност в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Правилник за учебната натовареност на Академичния състав

Правилник за регулиране на учебната заетост на Академичния състав при краткосрочни и дългосрочни отсъствия от учебни занятия

Правилник за защита на интелектуалната собственост в Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров“

Правила за провеждане на изпитни процедури