НМА

ДОКТОРАНТИ

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за развитието на академичния състав в Република България, Закона за висшето образование, Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника на НМА за прилагане на ЗРАСРБ, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на НМА.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”. Докторантурата се осъществява по индивидуален учебен план и включва подготовка и полагане на изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд.

Съгласно Закона за висшето образование факултетният съвет на съответния факултет във висшето училище, което обучава докторанта, избира научния ръководител, утвърждава учебния план и ежегодно го атестира. Ръководител на докторант може да бъде хабилитирано лице или доктор на науките. Докторант е този, който притежава образователната степен “магистър” и се подготвя за придобиване на образователна и научна степен “доктор”. Докторантурата се провежда в редовна форма на обучение или на самостоятелна подготовка. Срокът за подготовка е три години.

Образователната и научна степен “доктор” се дава на докторант, който е положил изпитите, предвидени в учебния план и е защитил дисертационен труд при условията и реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра”.

 В Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” са акредитирани съществуващата и до сега научноизследоватлска докторантура и новата художественотворческа докторантура. Двете докторски програми са равностойни и са получили при акредитацията най-високата оценка “много добра”.

В НМА обучението в докторантура е по научна специалност Музикознание и музикално изкуство – професионално направление 8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО.

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

Научноизследователска докторантура - информация

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

по научната специалност

МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

Съобразно спецификата на НМА като висше училище по изкуства, обучението в образователната и научна степен “доктор” има за цел да изведе до заключителен етап академичната подготовка на изявени и с подчертан интерес към научно-теоретична дейност студенти от различни специалности – както музикологични, така и музикално-изпълнителски. Утвърждаваните теми на дисертационните трудове са в перспективни за развитие научни полета, насочени са към актуална проблематика. По такъв начин е очертана цел с двойно измерение:

 • най-висока квалификация с тясно аспектна подготвеност на специалиста;
 • необходимост на самата научна област от разработвания от докторанта научен аспект.

Целите и задачите на обучение на докторантите в научната специалност “Музикознание и музикално изкуство” имат специфични особености в различните факултети – Теоретико-композиторски и диригентски, Инструментален, Вокален и катедра “Поп и джаз изкуство” – поради понятните различия в учебния процес.

Докторантите от Теоретико-композиторския и диригентски факултет получават задълбочени и високо специализирани знания в областта на музикалната теория, историография и фолклористика; оперно-симфоничното, хоровото и духово диригентско изпълнителство; в композиторската творческа практика и в процесите на звукорежисурата, звуковия и медиен дизайн. Те изграждат качества за реализация на своите способности като:

 • високо квалифицирани изследователи теоретици и музикални историци;
 • ерудирани специалисти по съвременните процеси, свързани с музикалния фолклор;
 • изпълнители-диригенти във всички сфери на ансамбловото изпълнителство;
 • композитори-творци, владеещи съвременните творчески системи;
 • звукорежисьори, подготвени научно и практически за работа в съвременната звукова среда и обслужващите я институции, покриващи и развиващи нейния сложен технологичен  спектър;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университетите.

Докторантите в Инструменталния факултет получават разностранни и задълбочени знания в широк спектър от музикално-теоретични и други дисциплини. Обучението се води съобразно спецификата на всеки отделен инструмент: пиано, чембало, орган, цигулка, класическа китара, виола, виолончело, контрабас, арфа, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инструменти, камерна музика – вид инструмент, клавирен съпровод. Особено внимание се обръща на самостоятелната работа на докторантите и изграждането им като пълноценни творчески личности, способни да реализират своите идеи и да достигнат до заключения, представляващи принос в съвременната музикална теория и практика. Докторантите изграждат качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани творци в областта на музикално-изпълнителското изкуство;
 • задълбочени изследователи на проблемите на музикално-изпълнителското изкуство и музикалната педагогика;
 • ерудирани специалисти по съвременните процеси, свързани с музикално-изпълнителското изкуство и методиката на инструменталното обучение;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университетите.

Докторантите във Вокалния факултет получават задълбочени и тясно специализирани знания в областта на музикалните изкуства и изграждат качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани специалисти в областта на музикално-сценичното изкуство;
 • изпълнители във всички сфери на музикално-сценичните изкуства;
 • преподаватели във висшите училища по изкуствата и университетите;
 • творци и ерудирани изследователи-музиколози.

Обучението на докторантите в катедра „Поп и джаз изкуство” се провежда в съответствие със съвременните тенденции в развитието на художественотворческата дейност и технологиите. Те ще получат задълбочени и тясно специализирани знания в областта на поп и джаз инструменталното и вокално изкуство и ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани инструменталисти в областта на поп и джаз музиката;
 • висококвалифицирани вокални изпълнители в областта на поп и джаз музиката;
 • композитори-творци, владеещи съвременни композиционни средства;
 • специалисти по съвременните процеси, свързани с музикалната педагогика и методиката на инструменталното  и вокално обучение в жанра;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университетите.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ 

„Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

по научна специалност

МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДОКТОРАНТУРА

Редовна форма на обучение

Срок на обучение: три години 

Специалности:

 • Музикознание – история на музиката, етномузикология, солфеж, хармония, полифония, музикален анализ, симфонична оркестрация, музикална философия, музикална естетика 
 • Композиция 
 • Дирижиране  –  хорово, оперно-симфонично, духов оркестър 
 • Пиано
 • Звукорежисура, звуков и медиен дизайн
 • Медийна композиция и електроакустична музика
 • Мениджмънт на музикалните индустрии
 • Музикотерапия

Компетенции:

Докторантите ще получат задълбочени и високо специализирани знания в областта на музикалната теория, историография и фолклористика; оперно-симфоничното, хоровото и духово диригентско изпълнителство;  композиторската творческа практика; процесите на звукорежисурата, звуковия и медиен дизайн; изразните възможности на мултимедията в композиционната практика; управлението на музикалните индустрии; музикалното изкуство като фактор в лечебния процес.

Докторантите ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • високо квалифицирани изследователи теоретици и музикални историци;
 • ерудирани специалисти по съвременните процеси, свързани с музикалния фолклор;
 • изпълнители-диригенти във всички сфери на ансамбловото изпълнителство;
 • композитори-творци, владеещи съвременните творчески системи;
 • звукорежисьори, подготвени научно и практически за работа в съвременната звукова среда и обслужващите я институции, покриващи и развиващи нейния сложен технологичен  спектър;
 • специалисти в областта на организацията и ръководството на музикално-културните процеси;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университетите.

 

Прием:

I. Писмен конкурсен изпит по предварително обявени теми.

II. Събеседване върху писмената работа на кандидата и плановете му за неговото бъдещо научно развитие.

III. Изпит по чужд език.

 

За някои специалности е възможно да бъдат предявени допълнителни изисквания, например: представяне на авторско творчество – за композиция; практически изпит по дирижиране, пиано и т.н. Тези условия се отбелязват в конспекта за конкурсния изпит и се предоставят на кандидатите при обявяване на конкурса.

 

Продължителност на редовното обучение: 6 семестъра.

Обучението в докторантските програми включва:

 • посещение на две специализирани задължителни дисциплини;
 • посещение на минимум два избираеми курса/дисциплини;
 • самостоятелна изследователска работа в различни форми (публикации на статии и студии, участие в научни прояви и проекти);
 • преподавателска дейност;
 • изпит по докторски минимум по специалността;
 • обсъждане и защита на дисертационния труд пред катедрата, в която е осъществено обучението.

 

Присъждането на образователната и научна степен „доктор” става след успешна публична защита на дисертационен труд пред специализирано научно  жури, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България.

Изисквания:

1. Научно-изследователска и изпълнителска дейност:

 • самостоятелни изследвания;
 • работа с научен ръководител (консултант);
 • научни публикации и съобщения, статии, доклади, лекции, медийни изяви;
 • самостоятелни концерти или участия, творческа продукция, конкурси, записи и др. изяви.

2. Преподавателска дейност:

 • педагогическа работа, семинари;
 • водене на упражнения, ръководство на курсови работи и др.;

3. Посещение на курсове по учебен план (задължителни и избираеми) и полагане на изпити.

4. Изпит за докторски минимум по специалността.

5. Защита на докторска дисертация.

Учебен план

1. Работа с научния ръководител – 2 часа седмично (30 часа на семестър, общо за срока на обучение – 180 часа)

2. Задължителни курсове и дисциплини за всички специалности в НМА:

2.1. Философия на музиката – 60 часа за 2 семестъра.

2.2. Чужд език – 60 часа за 4 семестъра.

Препоръчително е задължителните дисциплини да бъдат взети в рамките на първите две години.

 

3. Избираеми курсове и дисциплини (хорариум 30 часа за всеки):

3.1. Музикално-жанров анализ

3.2. Взаимодействие между музикалните форми

3.3. Аспекти на стила в музиката (Музикално стилознание и музикалностилов анализ)

3.4. Основни хармонични системи на 20-ти век. Хиндемит, Шьонберг, Месиан

3.5. Оркестрови проблеми на различните стилове

3.6. Съвременни педагогически системи

3.7. Музикалнослухов анализ

3.8. Многогласие в православието

3.9. Етноорганология

3.10. Композицията – творчество и познание

3.11. Научна информация в музикознанието

3.12. Дисертационният труд като изследване и текст

3.13. Художествени тенденции и творчески интерпретации в музиката на ХХ век

3.14. Теория и практика на жанра мюзикъл

3.15. Пиано

3.16. Дирижиране на хор

3.17. Музикален мениджмънт

3.18. Специализиран курс по звукорежисура, съобразен с темата на докторанта

3.19. Курсове по графичен и мултимедиен дизайн

3.20. Езикова култура в българския език.

Избираемите курсове са формирани по предложение на катедрите и тематично-изследователските потребности на съставляващите ги различни специалности.

Препоръчително е избираемите  курсове и дисциплини (с хорариум 30 часа за всеки от тях) да бъдат взети в рамките на първите две години. Докторантът е длъжен да получи оценка по два от тях (изпит/курсова работа/друга форма).

Докторантите имат право да посещават като наблюдатели класове и курсове със съгласието на съответните преподаватели.

Индивидуален план и атестационен лист

Обучението на докторантите се извършва по предварително изготвен съвместно с научния ръководител индивидуален план, в който са отразени:

 • учебната работа и педагогическата дейност;
 • научноизследователската работа;
 • етапите и сроковете за контрол и реализация на поставените цели и задачи.
 • катедрите, в които се обучават докторанти, имат задължението да провеждат контрол върху тяхното научно развитие;
 • в края на всеки семестър докторантът представя отчет за извършената работа с попълнен атестационен лист, подписан от научния ръководител;
 • катедрата обсъжда отчета и докладва своята оценка на заседание на Факултетния съвет.
Инструментален факултет

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ 

„Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

по научна специалност

МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДОКТОРАНТУРА

Редовна форма на обучение

Срок на обучение: три години 

Специалности:

 • Инструментално изкуство – вид инструмент (пиано, чембало, орган, акордеон, цигулка, класическа китара, виола, виолончело, контрабас, арфа, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инструменти)
 • Камерна музика – вид инструмент
 • Клавирен съпровод
 • Инструментална педагогика

 

Компетенции:

Следването на докторантура в Инструменталния факултет представлява естествено продължение на обучението след образователно-квалификационната степен „Магистър”. Освен висока степен на инструментално майсторство, кандидатите трябва да имат и подчертан интерес към научна дейност. Докторантите ще получат разностранни и задълбочени знания в широк спектър от музикално-теоретични и други дисциплини. Особено внимание се обръща на тяхната самостоятелна работа и изграждането им като пълноценни творчески личности. Под ръководството на своите преподаватели, даващи им насоки в работата, и на базата на придобитите знания, докторантите реализират сами своите идеи и достигат до заключения, представляващи принос в съвременната музикална теория и практика.

Те ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани творци в областта на музикално-изпълнителското изкуство;
 • задълбочени изследователи на проблемите на музикално-изпълнителското изкуство и музикалната педагогика;
 • ерудирани специалисти по съвременните процеси, свързани с музикалноизпълнителското изкуство и методиката на инструменталното обучение;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университетите.

 

Прием:

I. Писмен конкурсен изпит по предварително обявени теми.

II. Изпит по инструмент – изпълнение на програма, включваща произведения от различни стилове; събеседване по научните интереси на кандидата и идеята за докторска теза.

III. Изпит по чужд език.

Темите за писмения изпит включват технически и интерпретационни проблеми, характерни за спецификата на съответния инструмент, както и по-общи теми, свързани с музикалното изкуство. Темите за писмения изпит, както и програмата за инструменталното изпълнение са различни за всяка специалност и се определят от съответните катедри.

 

Продължителност на редовното обучение: 6 семестъра.

Обучението на докторантите в ИФ на НМА „Проф. Панчо Владигеров” се води съобразно спецификата на всеки отделен инструмент: пиано, чембало, орган, акордеон, цигулка, класическа китара, виола, виолончело, контрабас, арфа, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инструменти, камерна музика – вид инструмент, клавирен съпровод, инструментална педагогика.

Съществуването на образователната и научна степен „Доктор” в Инструменталния факултет е обусловено от необходимостта от висококвалифицирани кадри за българската музикална култура, за развитието на българското музикалноизпълнителско изкуство, за обогатяване на музикалнотеоретичната литература и за продължаване на добрите традиции в обучението по инструментално изкуство във висшите училища по музика.

Обучението в докторантските програми включва:

 • посещение на два специализирани задължителни курса;
 • посещение на минимум два избираеми курса;
 • самостоятелна изследователска работа в различни форми (публикации на статии и студии, участие в научни прояви и проекти);
 • преподавателска дейност;
 • изпит по докторски минимум по специалността;
 • обсъждане и защита на дисертационния труд пред катедрата, в която е осъществено обучението.

 

Присъждането на образователната и научна степен „доктор” става след успешна публична защита на дисертационен труд пред специализирано научно  жури, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България.

Изисквания:

1. Научно-изследователска и изпълнителска дейност:

 • самостоятелни изследвания;
 • работа с научен ръководител (консултант);
 • научни публикации и съобщения, статии, доклади, лекции, медийни изяви;
 • самостоятелни концерти или участия, творческа продукция, конкурси, записи и др. изяви.

2. Преподавателска дейност:

 • педагогическа работа, семинари;
 • водене на упражнения, ръководство на курсови работи и др.

3. Посещение на курсове по учебен план (задължителни и избираеми) и полагане на изпити.

4. Изпит за докторски минимум по специалността.

5. Защита на докторска дисертация.

Учебен план

1. Работа с научния ръководител – 2 часа седмично (30 часа на семестър, общо за срока на обучение – 180 часа)

 

2. Задължителни курсове и дисциплини за всички специалности в НМА:

2.1. Философия на музиката – 60 часа за 2 семестъра.

2.2. Чужд език – 60 часа за 4 семестъра.

Препоръчително е задължителните дисциплини да бъдат взети в рамките на първите две години.

 

3. Избираеми курсове и дисциплини  (хорариум 30 часа за всеки):

3.1. Специален предмет

3.2. Камерна музика

3.3. Дисертационният труд като изследване и текст

3.4. Научна информация в музикознанието

3.5. Нови информационни технологии

3.6. Езикова култура в българския език.

3.7. Учебни дисциплини от преподаваните в трите факултета на НМА, съобразно спецификата на избраната тема за дисертация и научните интереси на докторанта.

Препоръчително е избираемите  курсове и дисциплини (с хорариум 30 часа за всеки от тях) да бъдат взети в рамките на първите две години. Докторантът е длъжен да получи оценка по два от тях (изпит/курсова работа/друга форма).

Докторантите имат право да посещават като наблюдатели класове и курсове със съгласието на съответните преподаватели.

Индивидуален план и атестационен лист

Обучението на докторантите се извършва по предварително изготвен съвместно с научния ръководител индивидуален план, в който са отразени:

 • учебната работа и педагогическата дейност;
 • научноизследователската работа;
 • етапите и сроковете за контрол и реализация на поставените цели и задачи.
 • катедрите, в които се обучават докторанти, имат задължението да провеждат контрол върху тяхното научно развитие;
 • в края на всеки семестър докторантът представя отчет за извършената работа с попълнен атестационен лист, подписан от научния ръководител;
 • катедрата обсъжда отчета и докладва своята оценка на заседание на Факултетния съвет.
Вокален факултет

НАЦИОНАЛНА  МУЗИКАЛНА  АКАДЕМИЯ 

„Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

по научна специалност

МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДОКТОРАНТУРА

Редовна форма на обучение

Срок на обучение: три години 

 

Специалности:

 • Класическо пеене – оперно пеене, камерно пеене, вокална педагогика
 • Музикално-сценична режисура
 • Балетно изкуство
 • Балетна режисура

 Компетенции:

Докторантите ще получат задълбочени и тясно специализирани знания в областта на музикалните изкуства и ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани специалисти в областта на музикално-сценичното изкуство;
 • изпълнители във всички сфери на музикално-сценичните изкуства;
 • преподаватели във висшите училища по изкуствата и университетите;
 • творци и ерудирани изследователи-музиколози.

 

Прием:

I. Писмен конкурсен изпит по предварително обявени теми.

II. Изпълнителска програма и събеседване по научните интереси на кандидата и идеята за докторска теза.

III. Изпит по чужд език.

 

Продължителност на редовното обучение – 6 семестъра.

Обучението в докторантските програми включва:

 • посещение на два специализирани задължителни курса;
 • посещение на минимум два избираеми курса;
 • самостоятелна изследователска работа в различни форми (публикации на статии и студии, участие в научни прояви и проекти);
 • преподавателска дейност;
 • изпит по докторски минимум по специалността;
 • обсъждане и защита на дисертационния труд пред катедрата, в която е осъществено обучението.

 

Присъждането на образователната и научна степен „доктор” става след успешна публична защита на дисертационен труд пред специализирано научно  жури, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България.Изисквания:

1. Научно-изследователска и изпълнителска дейност:

 • самостоятелни изследвания;
 • работа с научен ръководител (консултант);
 • научни публикации и съобщения, статии, доклади, лекции, медийни изяви;
 • самостоятелни концерти или участия, творческа продукция, конкурси, записи и др. изяви.

 

2. Преподавателска дейност:

 • педагогическа работа, семинари;
 • водене на упражнения, ръководство на курсови работи и др.

 

3. Посещение на курсове по учебен план (задължителни и избираеми) и полагане на изпити.

4. Изпит за докторски минимум по специалността.

5. Защита на докторска дисертация.

 

Учебен план

1. Работа с научния ръководител – 2 часа седмично (30 часа на семестър, общо за срока на обучение – 180 часа)

 

2. Задължителни курсове и дисциплини за всички специалности:

2.1. Философия на музиката – 60 часа за 2 семестъра.

2.2. Чужд език – 60 часа за 4 семестъра.

Препоръчително е задължителните дисциплини да бъдат взети в рамките на първите две години.

 

3. Избираеми курсове и дисциплини (хорариум 30 часа за всеки):

3.1.  Класическо пеене

3.2.  Актьорско майсторство

3.3.  Оперно пеене с диригент

3.4.  Камерно пеене

3.5.  Вокална методика

3.6.  Педагогическа практика

3.7. Дисертационният труд като изследване и текст

3.8. Научна информация в музикознанието

3.9. Оперна драматургия

3.10. Музикален театър на ХХ век

3.11. Танцова техника

3.12. Езикова култура в българския език.

3.13. Нови информационни технологии.

3.14. Учебни дисциплини от преподаваните в трите факултета на НМА, съобразно спецификата на избраната тема за дисертация и научните интереси на докторанта.

Препоръчително е избираемите  курсове и дисциплини (с хорариум 30 часа за всеки от тях) да бъдат взети в рамките на първите две години. Докторантът е длъжен да получи оценка по два от тях (изпит/курсова работа/друга форма). 

Докторантите имат право да посещават като наблюдатели класове и курсове със съгласието на съответните преподаватели.

 

Индивидуален план и атестационен лист

Обучението на докторантите се извършва по предварително изготвен съвместно с научния ръководител индивидуален план, в който са отразени:

 • учебната работа и педагогическата дейност;
 • научноизследователската работа;
 • етапите и сроковете за контрол и реализация на поставените цели и задачи.
 • катедрите, в които се обучават докторанти, имат задължението да провеждат контрол върху тяхното научно развитие;
 • в края на всеки семестър докторантът представя отчет за извършената работа с попълнен атестационен лист, подписан от научния ръководител;
 • катедрата обсъжда отчета и докладва своята оценка на заседание на Факултетния съвет.
Поп и джаз изкуство

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

„Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА „ПОП И ДЖАЗ ИЗКУСТВО“

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

за придобиване на образователната и научна степен

ДОКТОР

Професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДОКТОРАНТУРА

Редовна форма на обучение

Срок на обучение: три години 

 

Специалности:

 • Поп и джаз пеене
 • Поп и джаз инструмент – пиано, акордеон, китара, баскитара, контрабас, флейта, саксофон, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти

 

Компетенции:

Предизвикателствата на професионалната практика водят до необходимостта от израстване на завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ и повишаване тяхната квалификация. Обучението на докторантите в катедра „Поп и джаз изкуство” се провежда в съответствие със съвременните тенденции в развитието на художественотворческата дейност и технологиите. Те ще получат задълбочени и тясно специализирани знания в областта на поп и джаз инструменталното и вокално изкуство и ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани инструменталисти в областта на поп и джаз музиката;
 • висококвалифицирани вокални изпълнители в областта на поп и джаз музиката;
 • композитори-творци, владеещи съвременни композиционни средства;
 • специалисти по съвременните процеси, свързани с музикалната педагогика и методиката на инструменталното  и вокално обучение в жанра;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университетите.

 

Прием:

I. Писмен конкурсен изпит по предварително обявени теми.

II. Изпит по инструмент – за инструменталисти, по пеене – за певци, събеседване върху писмената работа на кандидата и плановете му за неговото бъдещо научно развитие.

III. Изпит по чужд език.

Темите за писмения изпит, както и програмата за изпълнението  са различни за всяка специалност.

Продължителност на редовното обучение: 6 семестъра.

Обучението в докторантските програми включва:

 • посещение на два специализирани задължителни курса;
 • посещение на минимум два избираеми курса;
 • самостоятелна изследователска работа в различни форми (публикации на статии и студии, участие в научни прояви и проекти);
 • преподавателска дейност;
 • изпит по докторски минимум по специалността;
 • обсъждане и защита на дисертационния труд пред катедрата, в която е осъществено обучението.

Присъждането на образователната и научна степен „доктор” става след успешна публична защита на дисертационен труд пред специализирано научно  жури, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България. 

Изисквания:

I. Научно-изследователска и изпълнителска дейност:

 • самостоятелни изследвания;
 • работа с научен ръководител (консултант);
 • научни публикации и съобщения, статии, доклади, лекции, медийни изяви;
 • самостоятелни концерти или участия, творческа продукция, конкурси, записи и др. изяви.

 

II. Преподавателска дейност:

 • педагогическа работа, семинари;
 • водене на упражнения, ръководство на курсови работи и др.

 

III. Посещение на курсове по учебен план (задължителни и избираеми) и полагане на изпити.

IV. Изпит за докторски минимум по специалността.

V. Защита на докторска дисертация.

 

Учебен план

1. Работа с научния ръководител – 2 часа седмично (30 часа на семестър, общо за срока на обучение – 180 часа)

 

2. Задължителни курсове и дисциплини за всички специалности:

2.1. Философия на музиката – 60 часа за 2 семестъра.

2.2. Чужд език – 60 часа за 4 семестъра.

Препоръчително е задължителните дисциплини да бъдат взети в рамките на първите две години.

 

3. Избираеми курсове и дисциплини (хорариум 30 часа за всеки:

3.1. Поп и джаз инструмент

3.2. Поп и джаз пеене

3.3. Пиано (за всички специалности).

3.4. Поп и джаз композиция

3.5. Интерпретация в поп и джаз пеенето

3.6. Импровизация

3.7. Аранжимент

3.8. Оркестрови ансамбли

3.9. Брас ансамбли

3.10. Вокални ансамбли

3.11. Студийна техника

3.12. Музикален театър на ХХ век

3.13. Музикален мениджмънт

3.14. Музикално оформление и редакторство на музика

3.15. Актьорско майсторство и сценична реч

3.16. История на световната поп музика

3.17. История на българската поп и джаз музика

3.18. Музикална психология

3.19. Съвременни музикално-педагогически системи в Европа

3.20. Музикално-фолклорна и етнографска литература в България и

съвременни актуални чужди етноизследвания

3.21. Нови информационни технологии.

3.22. Дисертационният труд като изследване и текст

3.23. Научна информация в музикознанието

3.24. Езикова култура в българския език

 

Препоръчително е избираемите курсове и дисциплини (с хорариум 30 часа за всеки от тях) да бъдат взети в рамките на първите две години. Докторантът е длъжен да получи оценка по два от тях.

 

Индивидуален план и атестационен лист

Обучението на докторантите се извършва по предварително изготвен съвместно с научния ръководител индивидуален план, в който са отразени:

 • учебната работа и педагогическата дейност;
 • научноизследователската работа;
 • етапите и сроковете за контрол и реализация на поставените цели и задачи.
 • катедрите, в които се обучават докторанти, имат задължението да провеждат контрол върху тяхното научно развитие;
 • в края на всеки семестър докторантът представя отчет за извършената работа с попълнен атестационен лист, подписан от научния ръководител;
 • катедрата обсъжда отчета и докладва своята оценка на заседание на Факултетния съвет.
Художественотворческа докторантура - информация

ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДОКТОРАНТУРА

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА 

по научната специалност

 МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

Професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

С оглед спецификата на обучение и художественотворческата насоченост на повечето специалности в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” (всички инструментални специалности в Инструменталния факултет; пеене и музикално-сценична режисура във Вокалния факултет; композиция и дирижиране в Теоретико-композиторския и диригентски факултет), в НМА е акредитиран   вариант на обучението в образователната и научна степен „Доктор”, както и на изискванията за получаването на тази степен. (Решение на НАОА, Протокол № 16, 21.07.2010)

Този вид се нарича „Художественотворческа докторантура”  и се състои от два компонента:

 • реализация на ярки творчески постижения, обединени от единен замисъл, които представляват принос в националната и/или международна музикална култура;
 • научен труд в обем не по-малко от 80 страници, тематично обвързан с творческия замисъл на артистичните изяви.

При редовна тригодишна докторантура се изискват не по-малко от две ярки художественотворчески изяви през всяка учебна година (общо шест). Критериите за тези изяви са различни за различните специалности и се посочват от катедрите, в които се провежда обучението.

Критериите за зачитане на творческите изяви като компонент от художественотворческата докторантура се определят с приетите в НМА стандарти:

 • изпълнение на високо професионално и художествено ниво, адекватно на образователната степен „доктор“;
 • изпълнителската дейност да представя задълбочено автора или проблемите, върху които е теоретичното изследване;
 • художественотворческите изяви да имат информационна/ образователна стойност или да притежават качества на репертоарно откривателство на нови произведения и автори;
 • концертните изяви да представят произведения в специфичен жанров и стилов ракурс;
 • ярки творчески изяви могат да бъдат солов рецитал, солиране на оркестър, роля в спектакъл от музикално-сценичните жанрове, лауреатство и награда от престижен национален или международен конкурс и др.

При отчитане на художественотворческите изяви на докторанти на самостоятелна подготовка има възможност за взимане под внимание и на минали ярки артистични и/или творчески постижения, съответно документирани.

Публичната защита пред научното жури включва както обосноваване на теоретичното изследване, така и атестиране на цялата регламентирана в докторската програма творческа дейност на докторанта (документирана с аудио и видео материали, документи и др.).

Теоретико-композиторски и диригентски факултет

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

„Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

за придобиване на образователната и научна степен

ДОКТОР

Професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДОКТОРАНТУРА

Редовна форма на обучение

Срок на обучение: три години 

 

Специалности:

 • Композиция 
 • Дирижиране  –  хорово, оперно-симфонично, духов оркестър 
 • Пиано 

 

Компетенции:

Докторантите ще постигнат високопрофесионални и артистични резултати в съответния творчески профил, ще получат задълбочени теоретични познания по отношение на всички елементи, съставляващи музикалното творчество и изпълнителство.

Докторантите ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • композитори-творци, владеещи съвременни композиционни средства и творчески методи на работа, подготвени за цялото приложно многообразие на съвременната звукова среда;
 • композитори-педагози, способни да обучават в сложните стилово-технологични процеси на творчеството;
 • висококвалифицирани творци в областта на музикално-изпълнителското изкуство;
 • висококвалифицирани специалисти във всички сфери на музикално-сценичното изкуство;
 • изпълнители-диригенти във всички сфери на ансамбловото изпълнителство;
 • ерудирани специалисти по съвременните процеси, свързани с музикално-изпълнителското изкуство и методиката на инструменталното обучение;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университети.

Прием:

І. Писмен конкурсен изпит по предварително обявени теми.

II. Музикално изпълнение, съобразно специалността на кандидата (за музиканти-изпълнители); написване на музикална творба (за композитори); събеседване по творческите и научни интереси на кандидата.

III. Изпит по чужд език.

 

Забележка: Темите за писмения изпит включват технически и интерпретационни проблеми, характерни за спецификата на съответната специалност, както и по-общи теми, свързани с музикалното изкуство.Темите за писмения изпит,както и програмата за инструменталното изпълнение са различни за всяка специалност и се определят от съответната катедра.

Продължителност на редовното обучение: 6 семестъра.

Обучението в докторантските програми включва:

 • посещение на два специализирани задължителни курса;
 • посещение на минимум два избираеми курса;
 • работа за изграждане на високо изпълнителско/творческо майсторство в областта на основната специалност;
 • самостоятелна творческа изява в различни форми (рецитали, концерти, творческа продукция, конкурси, записи, публикации и др.);
 • преподавателска дейност;
 • изпит по докторски минимум по специалността;
 • обсъждане и защита на творческите постижения и теоретичния труд пред катедрата, в която е осъществено обучението.

 

Присъждането на образователната и научна степен „доктор” става след успешно представяне на творческата дейност и защита на теоретичния труд пред специализирано научно жури, в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България.

 

Изисквания:

1. Художественотворческа (изпълнителска/композиционна) и музикално-теоретична дейност:

 • самостоятелни изследвания, тематично насочени и свързани с творческата дейност;
 • работа с научен ръководител (консултант);
 • пропорционално балансирани с научната дейност самостоятелни концерти или участия, творческа продукция, конкурси, записи и всички други форми на творчески изяви;
 • статии, доклади, публикации, лекции, медийни изяви.

2. Преподавателска дейност:

 • самостоятелни лекции и упражнения със студенти;
 • педагогическа работа с учащи се от различни възрастови групи;
 • творчески семинари, изпълнителски курсове и др.

3. Посещение на курсове по учебен план (задължителни и избираеми) и полагане на изпити.

4. Изпит за докторски минимум по специалността.

5. Защита на дисертационния труд и художественотворческата дейност.

 

Учебен план

1. Работа по изпълнителската специалност – 1 час седмично (15 часа на семестър, за цялото обучение – 90 часа)

2. Работа с научния ръководител на дисертационния труд – 1 час седмично (15 часа на семестър, за цялото обучение – 90 часа)

3. Задължителни курсове и дисциплини:

3.1. Философия на музиката – 60 часа за 2 семестъра.

3.2. Чужд език – 60 часа за 4 семестъра.

Препоръчително е задължителните дисциплини да бъдат взети в рамките на първите две години.

4. Избираеми курсове и дисциплини (хорариум 30 часа за всеки):

4.1. Аспекти на стила в музиката

4.2. Художествени тенденции и творчески интерпретации в музиката на ХХ век

4.3. История и теория на интерпретацията в музикално-изпълнителската област

4.4. Психология на интерпретаторската работа в музикално-изпълнителската област

4.5. Стилови белези в интерпретаторското наследство на оркестровото дирижиране

4.6. Композицията – творчество и познание

4.7. Научна информация в музикознанието

4.8. Дисертационният труд като изследване и текст

4.9. Пиано

4.10. Музикален мениджмънт

4.11. Курсове по графичен и мултимедиен дизайн

4.12. Езикова култура в българския език

4.13. Учебни дисциплини от преподаваните в трите факултета на НМА, съобразно спецификата на избраната тема за дисертацията и творческите интереси на докторанта (изборът може да бъде от по-широк кръг дисциплини, освен посочените).

Препоръчително е избираемите курсове и дисциплини (с хорариум 30 часа за всеки от тях) да бъдат взети в рамките на първите две години. Докторантът е длъжен да получи оценка по два от тях.

Докторантите имат право да посещават като наблюдатели класове и курсове със съгласието на съответните преподаватели.

 

Индивидуален план и атестационен лист

Обучението на докторантите се извършва по предварително изготвен съвместно с научния ръководител индивидуален план, в който са отразени:

 • учебната работа и педагогическата дейност;
 • научноизследователската работа;
 • етапите и сроковете за контрол и реализация на поставените цели и задачи.
 • катедрите, в които се обучават докторанти, имат задължението да провеждат контрол върху тяхното научно развитие;
 • в края на всеки семестър докторантът представя отчет за извършената работа с попълнен атестационен лист, подписан от научния ръководител;
 • катедрата обсъжда отчета и докладва своята оценка на заседание на Факултетния съвет.
Инструментален факултет

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

„Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

за придобиване на образователната и научна степен

ДОКТОР

Професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДОКТОРАНТУРА

Редовна форма на обучение

Срок на обучение: три години

 

Специалности:

 • Инструментално изкуство – вид инструмент (пиано, чембало, орган, акордеон, цигулка, класическа китара, виола, виолончело, контрабас, арфа, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инструменти)
 • Камерна музика – вид инструмент
 • Клавирен съпровод

 

Компетенции:

Докторантите ще постигнат високопрофесионални и артистични резултати в съответния творчески профил, ще получат задълбочени теоретични познания по отношение на всички елементи, съставляващи музикалното творчество и изпълнителство.

Докторантите ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани творци в областта на музикално-изпълнителското изкуство;
 • ерудирани специалисти по съвременните процеси, свързани с музикално-изпълнителското изкуство и методиката на инструменталното обучение;
 • педагози, способни да обучават в сложните стилово-технологични процеси на творчеството и музикалното изпълнителство;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университети.

 

Приемът се осъществява с конкурс, който се провежда в три тура:

I. Писмен изпит по предварително обявени теми.

II. Изпит по инструмент – изпълнение на програма, включваща произведения от различни стилове; събеседване по научните интереси на кандидата и идеята за докторска теза.

III. Изпит по чужд език.

Темите за писмения изпит включват технически и интерпретационни проблеми, характерни за спецификата на съответния инструмент, проблеми на ансамбловото музициране, както и по-общи теми, свързани с музикалното изкуство. Темите за писмения изпит, както и програмата за инструменталното изпълнение са различни за всяка специалност и се определят от съответните катедри.

Продължителност на редовното обучение: 6 семестъра

 

Обучението в докторантските програми включва:

 • посещение на два специализирани задължителни курса;
 • посещение на минимум два избираеми курса;
 • работа за изграждане на високо изпълнителско/творческо майсторство в областта на основната специалност;
 • самостоятелна творческа изява в различни форми (рецитали, концерти, творческа продукция, конкурси, записи, публикации и др.);
 • преподавателска дейност;
 • изпит по докторски минимум по специалността;
 • обсъждане и защита на творческите постижения и теоретичния труд пред катедрата, в която е осъществено обучението.

 

Присъждането на образователната и научна степен „доктор” става след успешно представяне на творческата дейност и защита на теоретичния труд пред специализирано научно жури, в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България.

 

Изисквания:

1.     Научно-изследователска и изпълнителска дейност:

 • самостоятелни изследвания, тематично насочени и свързани с изпълнителската дейност;
 • работа с научен ръководител (консултант);
 • статии, доклади, публикации,  лекции, участия в научни прояви и проекти, медийни изяви;
 • самостоятелни или камерни концерти, участия, конкурси, записи и др.

Художeственотворческите изяви на редовните докторанти трябва да са не по-малко от шест за целия курс на обучение, като задължително се документират (CD или DVD) и представят заедно с теоретичната част на доктората.

2. Преподавателска дейност: педагогическа работа, семинари, лекции.

3. Посещение на курсове по учебен план (задължителни и избираеми) и полагане на изпити.

4. Изпит за докторски минимум по специалността.

5. Защита на докторска дисертация.

 

Учебен план

1. Работа по изпълнителската специалност – 1 час седмично (15 часа на семестър, за цялото обучение – 90 часа)

2. Работа с научния ръководител на дисертационния труд – 1 час седмично (15 часа на семестър, за цялото обучение – 90 часа)

3. Задължителни курсове и дисциплини:

3.1. Философия на музиката – 60 часа за 2 семестъра.

3.2. Чужд език – 60 часа за 4 семестъра.

Препоръчително е задължителните дисциплини да бъдат взети в рамките на първите две години.

 

4. Избираеми курсове и дисциплини (хорариум 30 часа за всеки):

4.1. Вид инструмент

4.2. Камерна музика

4.3. Аспекти на стила в музиката

4.4. Художествени тенденции и творчески интерпретации в музиката на ХХ век

4.5. История и теория на интерпретацията в музикално-изпълнителската област

4.6. Психология на интерпретаторската работа в музикално-изпълнителската област

4.7. Научна информация в музикознанието

4.8. Дисертационният труд като изследване и текст

4.9. Музикален мениджмънт

4.10. Курсове по графичен и мултимедиен дизайн

4.11. Езикова култура в българския език

4.12. Учебни дисциплини от преподаваните в трите факултета на НМА, съобразно спецификата на избраната тема за дисертацията и творческите интереси на докторанта (изборът може да бъде от по-широк кръг дисциплини, освен посочените).

Препоръчително е избираемите курсове и дисциплини (с хорариум 30 часа за всеки от тях) да бъдат взети в рамките на първите две години. Докторантът е длъжен да получи оценка по два от тях.

Докторантите имат право да посещават като наблюдатели класове и курсове със съгласието на съответните преподаватели.

 

Индивидуален план и атестационен лист

Обучението на докторантите се извършва по предварително изготвен съвместно с научния ръководител индивидуален план, в който са отразени:

 • учебната работа и педагогическата дейност;
 • научноизследователската работа;
 • етапите и сроковете за контрол и реализация на поставените цели и задачи.
 • катедрите, в които се обучават докторанти, имат задължението да провеждат контрол върху тяхното научно развитие;
 • в края на всеки семестър докторантът представя отчет за извършената работа с попълнен атестационен лист, подписан от научния ръководител;
 • катедрата обсъжда отчета и докладва своята оценка на заседание на Факултетния съвет. 
Вокален факултет

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

„Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

за придобиване на образователната и научна степен

ДОКТОР

Професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДОКТОРАНТУРА

Редовна форма на обучение

Срок на обучение: три години 

 

Специалности:

 • Класическо пеене – оперно пеене, камерно пеене
 • Музикално-сценична режисура
 • Балетно изкуство

 

 Компетенции:

Докторантите ще постигнат високопрофесионални и артистични резултати в съответния творчески профил, ще получат задълбочени теоретични познания по отношение на всички елементи, съставляващи музикалното творчество и изпълнителство.

Докторантите ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани творци в областта на музикално-изпълнителското изкуство;
 • висококвалифицирани специалисти във всички сфери на музикално-сценичното изкуство;
 • ерудирани специалисти по съвременните процеси, свързани с музикално-изпълнителското изкуство и методиката на вокалното обучение;
 • педагози, способни да обучават в сложните стилово-технологични процеси на творчеството и музикалното изпълнителство;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университети.

 

Приемът се осъществява с конкурс, който се провежда в три тура:

I. Писмен изпит по предварително обявени теми.

II. Изпит по специалността – изпълнение на програма, включваща произведения от различни стилове; събеседване по научните интереси на кандидата и идеята за докторска теза.

III. Изпит по чужд език.

Темите за писмения изпит включват технически и интерпретационни проблеми, характерни за спецификата на съответната специалност. Темите за писмения изпит, както и програмата за музикалното изпълнение са различни за всяка специалност и се определят от съответните катедри.

Продължителност на редовното обучение: 6 семестъра

 

Обучението в докторантските програми включва:

 • посещение на два специализирани задължителни курса;
 • посещение на минимум два избираеми курса;
 • работа за изграждане на високо изпълнителско майсторство в областта на основната специалност;
 • самостоятелна творческа изява в различни форми (рецитали, концерти, спектакли, конкурси, записи, публикации и др.);
 • преподавателска дейност;
 • изпит по докторски минимум по специалността;
 • обсъждане и защита на творческите постижения и теоретичния труд пред катедрата, в която е осъществено обучението.

 

Присъждането на образователната и научна степен „доктор” става след успешно представяне на творческата дейност и защита на теоретичния труд пред специализирано научно жури, в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България.

 

Изисквания:

1.Научно-изследователска и изпълнителска дейност:

 • самостоятелни изследвания, тематично насочени и свързани с изпълнителската дейност;
 • работа с научен ръководител (консултант);
 • статии, доклади, публикации,  лекции, участия в научни прояви и проекти, медийни изяви;
 • концерти, участия, спектакли, конкурси, записи и др.

Художeственотворческите изяви на редовните докторанти трябва да са не по-малко от шест за целия курс на обучение, като задължително се документират (CD или DVD) и представят заедно с теоретичната част на доктората.

2. Преподавателска дейност: педагогическа работа, семинари, лекции.

3. Посещение на курсове по учебен план (задължителни и избираеми) и полагане на изпити.

4. Изпит за докторски минимум по специалността.

5. Защита на докторска дисертация.

 

Учебен план

1. Работа по изпълнителската специалност – 1 час седмично (15 часа на семестър, за цялото обучение – 90 часа)

2. Работа с научния ръководител на дисертационния труд – 1 час седмично (15 часа на семестър, за цялото обучение – 90 часа)

3. Задължителни курсове и дисциплини:

3.1. Философия на музиката – 60 часа за 2 семестъра.

3.2. Чужд език – 60 часа за 4 семестъра.

Препоръчително е задължителните дисциплини да бъдат взети в рамките на първите две години.

4. Избираеми курсове и дисциплини (хорариум 30 часа за всеки):

4.1. Класическо пеене

4.2. Актьорско майсторство

4.3.  Оперно пеене с диригент

4.4.  Камерно пеене

4.5.  Вокална методика

4.6.  Педагогическа практика

4.7. Дисертационният труд като изследване и текст

4.8. Научна информация в музикознанието

4.9. Оперна драматургия

4.10. Музикален театър на ХХ век

4.11. Танцова техника

4.12. Езикова култура в българския език.

4.13. Нови информационни технологии.

4.14. Учебни дисциплини от преподаваните в трите факултета на НМА, съобразно спецификата на избраната тема за дисертация и научните интереси на докторанта (изборът може да бъде от по-широк кръг дисциплини, освен посочените).

Препоръчително е избираемите курсове и дисциплини (с хорариум 30 часа за всеки от тях) да бъдат взети в рамките на първите две години. Докторантът е длъжен да получи оценка по два от тях.

Докторантите имат право да посещават като наблюдатели класове и курсове със съгласието на съответните преподаватели.

 

Индивидуален план и атестационен лист

Обучението на докторантите се извършва по предварително изготвен съвместно с научния ръководител индивидуален план, в който са отразени:

 • учебната работа и педагогическата дейност;
 • научноизследователската работа;
 • етапите и сроковете за контрол и реализация на поставените цели и задачи.
 • катедрите, в които се обучават докторанти, имат задължението да провеждат контрол върху тяхното научно развитие;
 • в края на всеки семестър докторантът представя отчет за извършената работа с попълнен атестационен лист, подписан от научния ръководител;
 • катедрата обсъжда отчета и докладва своята оценка на заседание на Факултетния съвет.
Поп и джаз изкуство

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

„Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА „ПОП И ДЖАЗ ИЗКУСТВО“

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

за придобиване на образователната и научна степен

ДОКТОР

Професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДОКТОРАНТУРА

Редовна форма на обучение

Срок на обучение: три години 

Специалности:

 • Поп и джаз пеене
 • Поп и джаз инструмент – пиано, акордеон, китара, баскитара, контрабас, флейта, саксофон, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти

Компетенции:

Предизвикателствата на професионалната практика водят до необходимостта от израстване на завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ и повишаване тяхната квалификация. Обучението на докторантите в катедра „Поп и джаз изкуство” се провежда в съответствие със съвременните тенденции в развитието на художественотворческата дейност и технологиите. Те ще получат задълбочени и тясно специализирани знания в областта на поп и джаз инструменталното и вокално изкуство и ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани инструменталисти в областта на поп и джаз музиката;
 • висококвалифицирани вокални изпълнители в областта на поп и джаз музиката;
 • композитори-творци, владеещи съвременни композиционни средства;
 • специалисти по съвременните процеси, свързани с музикалната педагогика и методиката на инструменталното  и вокално обучение в жанра;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университетите.

 

Прием:

I. Писмен конкурсен изпит по предварително обявени теми.

II. Изпит по инструмент – за инструменталисти, по пеене – за певци, събеседване върху писмената работа на кандидата и плановете му за неговото бъдещо научно развитие.

III. Изпит по чужд език.

Темите за писмения изпит, както и програмата за изпълнението  са различни за всяка специалност.

Продължителност на редовното обучение: 6 семестъра.

 

Обучението в докторантските програми включва:

 • посещение на два специализирани задължителни курса;
 • посещение на минимум два избираеми курса;
 • самостоятелна изследователска работа в различни форми (публикации на статии и студии, участие в научни прояви и проекти);
 • преподавателска дейност;
 • изпит по докторски минимум по специалността;
 • обсъждане и защита на дисертационния труд пред катедрата, в която е осъществено обучението.

 

Присъждането на образователната и научна степен „доктор” става след успешна публична защита на дисертационен труд пред специализирано научно  жури, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България. 

 

Изисквания:

1. Научно-изследователска и изпълнителска дейност:

 • самостоятелни изследвания, тематично насочени и свързани с изпълнителската дейност;
 • работа с научен ръководител (консултант);
 • статии, доклади, публикации, лекции, участия в научни прояви и проекти, медийни изяви;
 • концерти, участия, конкурси, записи и др.

Художeственотворческите изяви на редовните докторанти трябва да са не по-малко от шест за целия курс на обучение, като задължително се документират (CD или DVD) и представят заедно с теоретичната част на доктората.

2. Преподавателска дейност: педагогическа работа, семинари, лекции.

3. Посещение на курсове по учебен план (задължителни и избираеми) и полагане на изпити.

4. Изпит за докторски минимум по специалността.

5. Защита на докторска дисертация.

 

 

Учебен план

1. Работа по изпълнителската специалност – 1 час седмично (15 часа на семестър, за цялото обучение – 90 часа)

2. Работа с научния ръководител на дисертационния труд – 1 час седмично (15 часа на семестър, за цялото обучение – 90 часа)

3. Задължителни курсове и дисциплини:

3.1. Философия на музиката – 60 часа за 2 семестъра.

3.2. Чужд език – 60 часа за 4 семестъра.

Препоръчително е задължителните дисциплини да бъдат взети в рамките на първите две години.

4. Избираеми курсове и дисциплини (хорариум 30 часа за всеки):

4.1. Поп и джаз инструмент

4.2. Поп и джаз пеене

4.3. Пиано (за всички специалности).

4.4. Поп и джаз композиция

4.5. Интерпретация в поп и джаз пеенето

4.6. Импровизация

4.7. Аранжимент

4.8. Оркестрови ансамбли

4.9. Брас ансамбли

4.10. Вокални ансамбли

4.11. Студийна техника

4.12. Музикален театър на ХХ век

4.13. Музикален мениджмънт

4.14. Музикално оформление и редакторство на музика

4.15. Актьорско майсторство и сценична реч

4.16. История на световната поп музика

4.17. История на българската поп и джаз музика

4.18. Музикална психология

4.19. Съвременни музикално-педагогически системи в Европа

4.20. Музикално-фолклорна и етнографска литература в България и

съвременни актуални чужди етноизследвания

4.21. Нови информационни технологии.

4.22. Дисертационният труд като изследване и текст

4.23. Научна информация в музикознанието

4.24. Езикова култура в българския език

 

Препоръчително е избираемите курсове и дисциплини (с хорариум 30 часа за всеки от тях) да бъдат взети в рамките на първите две години. Докторантът е длъжен да получи оценка по два от тях.

 

Индивидуален план и атестационен лист

Обучението на докторантите се извършва по предварително изготвен съвместно с научния ръководител индивидуален план, в който са отразени:

 • учебната работа и педагогическата дейност;
 • научноизследователската работа;
 • етапите и сроковете за контрол и реализация на поставените цели и задачи.
 • катедрите, в които се обучават докторанти, имат задължението да провеждат контрол върху тяхното научно развитие;
 • в края на всеки семестър докторантът представя отчет за извършената работа с попълнен атестационен лист, подписан от научния ръководител;
 • катедрата обсъжда отчета и докладва своята оценка на заседание на Факултетния съвет.

Индивидуални учебни планове и модели на отчети

Докторантура в редовна форма на обучение:

Индивидуален учебен план за подготовка на НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДОКТОРАНТУРАизтегли

Индивидуален учебен план за подготовка на ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДОКТОРАНТУРА – изтегли

Докторантура на самостоятелна подготовка:

Модел за индивидуален учебен план за подготовка на научноизследователска докторантура – изтегли

Модел за индивидуален учебен план за подготовка на художественотворческа докторантура – изтегли

Заявление за разглеждане на материали за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовкаизтегли

Модел на отчет – Научноизследователска докторантура – изтегли

Модел на отчет – Художественотворческа докторантура – изтегли

Информационни карти BG/EN

Информационна карта за защитен дисертационен труд – на български език.

Информационна карта за защитен дисертационен труд – на англиски език.

Такси за обучение

ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

–  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Образователна и научна степен

ДОКТОР

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

1000 лева

2000 лева

 

Докторантите редовно обучение по държавна поръчка заплащат такса само за първия и втория семестър от обучението си.

 

 

 

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

– ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/ (граждани на държави извън Европейския съюз)

Образователна и научна степен

ДОКТОР

Първа година

Втора и трета година

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

3600 ЕВРО

3500 ЕВРО

7200 ЕВРО

7000 ЕВРО

Атестационен лист

Атестационен лист на докторанта – изтегли

Заявление за докторантура на самостоятелна подготовка

Заявление за разглеждане на материали за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка – изтегли