НМА

АКАДЕМИЧНО ИЗРАСТВАНЕ

Съгласно ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г.

Академичният състав на НМА включва заемащите академичните длъжности „асистент”, „главен асистент”, „доцент” и „професор”, както и други лица по Закона за висшето образование.

 Научните степени са:

1. „доктор” (образователна и научна);

2. „доктор на науките”.

Академичните длъжности са:

1. „асистент”;

2. „главен асистент”;

3. „доцент”;

4. „професор”.

 

Информационна карта за заета академична длъжност – изтегли

Обяви за конкурси за докторанти

Обява за конкурси за докторанти 2020

29.09.2020 г.

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната

2020/2021 г. – държавна поръчка, в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство по следните докторски програми:

 

Композиция – една, към катедра „Композиция“; конспект

Оперно-симфонично дирижиране – една, към катедра „Дирижиране“; конспект

Музикотерапия – една, към катедра „История на музиката и етномузикология“; конспект

Класическо пеене – една, към катедра „Класическо пеене“; конспект

Музикално-сценична режисура – една, към катедра „Музикално-сценично изкуство“; конспект

Пиано (чембало) – една, към Клавирна катедра; конспект

Контрабас – една, към катедра „Струнни инструменти“; конспект

Кларинет – една, към катедра „Дървени духови инструменти“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – брой 84, 29.9.2020 г.

Конспекти и документи – в Учебен отдел на НМА, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 94, до 14:00 часа на 30.11.2020 г. тел. 02/4409747.

Заявление

Документи

________________________________________________________________________________

 

Обяви за конкурси за докторанти  2019          

24.09.2019 г.

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София обявява конкурси за прием на редовни докторанти – държавна поръчка в  професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство по следните докторски програми:

„Етномузикология“ – една, към катедра „История на музиката и етномузикология“; /конспектбиблиография/

„Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“ – една, към катедра „Теория на музиката“; /конспект/

„Музикална философия“ – една, към катедра „Теория на музиката“; /конспект/

„Класическо пеене“ – две, към катедра „Класическо пеене“; /конспект/

„Виола“ – една, към катедра „Струнни инструменти“; /конспект/

„Пиано“ – две, към Клавирна катедра, /конспект/

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 75 от 24.09.2019 г..

Документи се подават до 15.00 часа на 25.11.2019 г.  в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.

Заявление

Документи

 

09.10.2018 г.

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София обявява конкурси за прием на редовни докторанти – държавна поръчка в  професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство по следните докторски програми:

„Оперно-симфонично дирижиране“ – една, към катедра „Дирижиране“ /конспект/

„Мениджмънт на музикалните индустрии“ – една, към катедра „Дирижиране“ /конспект/

„Композиция“ – една, към катедра „Композиция“ /конспект/

„Класическо пеене“ – две, към катедра „Класическо пеене” /конспект/

„Виола“ – една, към катедра „Струнни инструменти“ /конспект/

„Обой“ – една, към катедра „Дървени духови инструменти“ /конспект/

„Фагот“ – една, към катедра „Дървени духови инструменти“ /конспект/

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 83 от 09.10.2018 г.

Документи се подават до 15.00 часа на 10.12.2018 г.  в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.

Заявление

Документи

Обяви за конкурси за академични длъжности

20.10.2020 г.

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за заемане на  академичната длъжност доцент в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по музика, по Методика на обучението по музика – един, към катедра „Теория на музиката“,

със срок 2 месеца от обнародаването в „Държавен вестник“ – брой 90 от 20.10.2020 г.

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, до 12:00 часа на 21.12.2020 г., тел. 02/44 09 747.

 

29.09.2020 г.

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси

за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство за:

доцент по:

Пиано – един, към катедра „Пиано“, ТКДФ;

Виолончело – един, към катедра „Струнни инструменти“;

главен асистент по:

Хорово дирижиране – един, към катедра „Дирижиране“;

Солфеж – един, към катедра „Теория на музиката“;

Класическо пеене – един, към катедра „Класическо пеене“;

Камерно пеене – един, към катедра „Класическо пеене“;

Ударни инструменти – един, към катедра „Медни духови и ударни инструменти“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – брой 84, 29.9.2020 г.

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 94, до 14:00 часа на 30.11.2020 г., тел. 02/4409747

 

28.02.2020 г.

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс

за заемане на академичнa длъжност в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство за:

главен асистент по:

Камерно пеене – един, към катедра „Класическо пеене“,

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 18/28.02.2020 г. Документи се подават в Учебен отдел на НМА,

бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 94, до 15:00 часа на 28.04.2020 г., тел. 02/44 09 747

 

29.12.2018 г.

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство за:

 

професор по камерна музика (Виола) – един към Катедра „Камерна музика и съпровод“;

доцент по камерна музика (Пиано) – един към Катедра „Камерна музика и съпровод“;

главен асистент по цигулка – един към Катедра „Цигулка“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 108/29.12.2018 г.

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 94, до 01.03.2019 г., до 14:00 часа, тел. 02/44 09 747

21.09.2018 г.

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство за:

 

професори по:

полифония – един към катедра „Теория на музиката“;

камерно пеене – един към катедра „Класическо пеене“;

класическо пеене – един към катедра „Класическо пеене“;

музикално-сценична режисура – един към катедра „Музикално-сценични изкуства“;

поп и джаз – китара – един към катедра „Поп и джаз изкуство“;

поп и джаз – бас китара – един към катедра „Поп и джаз изкуство“;

 

доцент по

оперно-симфонично дирижиране – един към катедра „Дирижиране“,

 

 

Всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр.78 от 21.09.2018 г.

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 94 до 15.00 часа на 21.11.2018 г., тел.02/ 440-97-47.

Процедури за заемане на академични длъжности

Процедури за защити на дисертации

Сигнали за нарушаване на етичните кодекси, плагиатства, академични измами, дискриминация може да подавате на телефон 02 4409 750, проф. д-р Наташа Япова.

Закон