НМА

АКАДЕМИЧНО ИЗРАСТВАНЕ

Съгласно ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г.

Академичният състав на НМА включва заемащите академичните длъжности „асистент”, „главен асистент”, „доцент” и „професор”, както и други лица по Закона за висшето образование.

 Научните степени са:

1. „доктор” (образователна и научна);

2. „доктор на науките”.

Академичните длъжности са:

1. „асистент”;

2. „главен асистент”;

3. „доцент”;

4. „професор”.

 

Информационна карта за заета академична длъжност – изтегли

Обяви за конкурси за докторанти

09.10.2018 г.

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София обявява конкурси за прием на редовни докторанти – държавна поръчка в  професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство по следните докторски програми:

„Оперно-симфонично дирижиране“ – една, към катедра „Дирижиране“ /конспект/

„Мениджмънт на музикалните индустрии“ – една, към катедра „Дирижиране“ /конспект/

„Композиция“ – една, към катедра „Композиция“ /конспект/

„Класическо пеене“ – две, към катедра „Класическо пеене” /конспект/

„Виола“ – една, към катедра „Струнни инструменти“ /конспект/

„Обой“ – една, към катедра „Дървени духови инструменти“ /конспект/

„Фагот“ – една, към катедра „Дървени духови инструменти“ /конспект/

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 83 от 09.10.2018 г.

Документи се подават до 15.00 часа на 10.12.2018 г.  в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.

Заявление

Документи

 09.10.2018 г.

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София обявява конкурси за прием на редовни докторанти – държавна поръчка в  професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство по следните докторски програми:

„Оперно-симфонично дирижиране“ – една, към катедра „Дирижиране“ /конспект/

„Мениджмънт на музикалните индустрии“ – една, към катедра „Дирижиране“ /конспект/

„Композиция“ – една, към катедра „Композиция“ /конспект/

„Класическо пеене“ – две, към катедра „Класическо пеене” /конспект/

„Виола“ – една, към катедра „Струнни инструменти“ /конспект/

„Обой“ – една, към катедра „Дървени духови инструменти“ /конспект/

„Фагот“ – една, към катедра „Дървени духови инструменти“ /конспект/

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 83 от 09.10.2018 г.

Документи се подават до 15.00 часа на 10.12.2018 г.  в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.

Заявление

Документи

Обяви за конкурси за академични длъжности

28.02.2020 г.

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс

за заемане на академичнa длъжност в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство за:

главен асистент по:

Камерно пеене – един, към катедра „Класическо пеене“,

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 18/28.02.2020 г. Документи се подават в Учебен отдел на НМА,

бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 94, до 15:00 часа на 28.04.2020 г., тел. 02/44 09 747

 

29.12.2018 г.

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство за:

 

професор по камерна музика (Виола) – един към Катедра „Камерна музика и съпровод“;

доцент по камерна музика (Пиано) – един към Катедра „Камерна музика и съпровод“;

главен асистент по цигулка – един към Катедра „Цигулка“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 108/29.12.2018 г.

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 94, до 01.03.2019 г., до 14:00 часа, тел. 02/44 09 747

21.09.2018 г.

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство за:

 

професори по:

полифония – един към катедра „Теория на музиката“;

камерно пеене – един към катедра „Класическо пеене“;

класическо пеене – един към катедра „Класическо пеене“;

музикално-сценична режисура – един към катедра „Музикално-сценични изкуства“;

поп и джаз – китара – един към катедра „Поп и джаз изкуство“;

поп и джаз – бас китара – един към катедра „Поп и джаз изкуство“;

 

доцент по

оперно-симфонично дирижиране – един към катедра „Дирижиране“,

 

 

Всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр.78 от 21.09.2018 г.

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 94 до 15.00 часа на 21.11.2018 г., тел.02/ 440-97-47.

Процедури за заемане на академични длъжности

Процедури за защити на дисертации

Сигнали за нарушаване на етичните кодекси, плагиатства, академични измами, дискриминация може да подавате на телефон 02 4409 750, проф. д-р Наташа Япова.

Закон