НМА

АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Академичният център за научна и художественотворческа дейност включва представители на академичния състав, докторанти и студенти. Неговата дейност се осъществява в катедрите и се координира от техните ръководители.

Целта му е да стимулира и подпомага научноизследователската и художественотворческата дейност в НМА, да създава възможности за нови научни знания, съвместни научни проекти, да популяризира българската музикална култура.

Ръководител – проф. д-р Наташа Япова

Координатор – Николета Ненова